Uchwała nr LV/377/10 w sprawie ustalenia w Mosinie strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie, wysokości opłat do

    UCHWAŁA NR LV/377/10

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 28 stycznia 2010 r.

 

w sprawie ustalenia w Mosinie strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie, wysokości opłat dodatkowych oraz określenia sposobu ich pobierania.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z  późn. zm.) oraz art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 13 b i art. 13 f ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

1.    Na terenie Mosiny ustala się strefę płatnego parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych, zwaną dalej „strefą płatnego parkowania niestrzeżonego” (SPPN), w granicach określonych w załączniku nr 1.

2.   Ustala się wysokość stawek opłat za czas parkowania pojazdów samochodowych w strefach płatnego parkowania niestrzeżonego, w wysokości określonej w załączniku nr 2 do uchwały.

3.     Za nieopłacenie postoju w przedmiotowej strefie ustala się opłaty dodatkowe, w wysokości określonej w załączniku nr 2 do uchwały.

4.    Zasady funkcjonowania strefy płatnego parkowania niestrzeżonego oraz parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie oraz sposób pobierania opłat, o których mowa w ust. 2 i 3, określa Regulamin Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego, stanowiący załącznik nr 3 do uchwały.

 

 

§ 2.

 

Opłatę za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania na drogach publicznych, wymienionych w § 1, pobiera się w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 9ºº do 18ºº oraz w soboty w godzinach od 9ºº do 14ºº.

 

 

§ 3.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

 

§ 4.

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.) w art. 13 b określa zasady wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania. Strefę płatnego parkowania ustala się na obszarach charakteryzujących się znacznym deficytem miejsc postojowych, w celu zwiększenia rotacji parkujących pojazdów samochodowych.

Ocena aktualnej sytuacji parkingowej śródmieścia Mosiny została przeprowadzona w dokumencie pn: „Koncepcja zagospodarowania Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego dla miasta Mosina”. Powyższe opracowanie potwierdziło występowanie poważnego deficytu miejsc postojowych w Mosinie, co w pełni uzasadnia wprowadzenie strefy płatnego parkowania.

Wprowadzenie strefy płatnego parkowania umożliwi znalezienie wolnego miejsca parkingowego w bezpośredniej bliskości obiektów o charakterze publicznym (urzędu, banków, ciągów handlowych itp.) oraz spowoduje zwiększenie rotacji parkujących pojazdów samochodowych, usprawni organizację ruchu, poprawi bezpieczeństwo i warunki życia w rejonie śródmieścia. Ponadto wprowadzenie powyższej strefy skróci czas parkowania pojazdów samochodowych do niezbędnego minimum i zmniejszy natężenie ruchu pojazdów poszukujących miejsc parkingowych.

 

Załącznik nr 1 do uchwały nr LV/377/10.pdf 

Załącznik nr 2 do uchwały nr LV/377/10.pdf

Załącznik nr 3 do uchwały nr LV/377/10.pdf