Zarządzenie nr 0151/203/08 w sprawie wprowadzenia Regulamin praktyk uczniowskich i studenckich w Urzędzie miejskim w Mosinie

ZARZĄDZENIE NR 0151/203/08
BURMISTRZA GMINY MOSINA
Z DNIA 26  lutego  2008R.
 
w sprawie wprowadzenia Regulaminu praktyk, uczniowskich, studenckich w Urzędzie Miejskim w Mosinie
 
Na podstawie art.7 ust.1 pkt.8, art. 11a ust.3 oraz art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) zarządzam co następuje:
 
§ 1
Wprowadza się Regulamin praktyk, uczniowskich, studenckich obowiązujący w Urzędzie Miejskim w Mosinie,  określony w  Załączniku nr 1.
 
§ 2
Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.
 
 
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.