do 31.05.2022 r.

(3) Interpelacja w sprawie utworzenia zakładki w Biuletynie Informacji Publicznej, w której umieszczane byłyby wnioski przewodniczących jednostek pomocniczych.pdf
     - udzielona odpowiedź.pdf
(6) Interpelacja w sprawie dbania o przejezdność i bezpieczeństwo tras rowerowych w Gminie Mosina.pdf
     - udzielona odpowiedź.pdf
(7) Interpelacja w sprawie podjęcia działań zmierzających do rozszerzenia oferty świadczeń specjalistycznych w przychodniach na terenie gminy Mosina.pdf
     - udzielona odpowiedź.pdf
     - druga udzielona odpowiedź.pdf
(113) Interpelacja w sprawie podjęcia działań mających na celu ułatwienie poruszania się po terenie gminy Mosina rowerami i zachęcanie do tego.pdf
     - udzielona odpowiedź.pdf
(177) Zapytanie w sprawie wsparcia rodziców uczniów Zespołu Szkół Rolniczych w Grzybnie.pdf
     - udzielona odpowiedź.pdf 
(187) Interpelacja w sprawie zagospodarowania odpadóch kuchennych i ogrodowych.pdf
     - udzielona odpowiedź.pdf
(201) Zapytanie w sprawie systemu nagród dla pracowników Urzędu Miejskiego w Mosinie.pdf 
      - udzielona odpowiedź.pdf
(250) Interpelacja w sprawie zmian budżetowych w zakresie inwestycji w bazę edukacyjną.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
         - załącznik do odpowiedzi.pdf
        -druga udzielona odpowiedź.pdf
(281) Zapytanie w sprawie utrzymania dróg w Dymaczewie Nowym oraz drogi gruntowej pomiędzy Dymaczewem Nowym a Będlewem.pdf
      - udzielona odpowiedź.pdf
      - druga udzielona odpowiedź.pdf
(297) Interpelacja w sprawie opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla niezabudowanego terenu przy jeziorze Łódzko- Dymaczewskim.pdf
      - udzielona odpowiedź.pdf
(312) Interpelacja w sprawie bezpieczeństwa we wsi Dymaczewo Stare.pdf
      - udzielona odpowiedź.pdf
      - druga udzielona odpowiedź.pdf
(313) Interpelacja w sprawie analizy stanu bezpieczeństwa przy Szkole Podstawowej w Krosinku.pdf
      - udzielona odpowiedź.pdf
      - druga udzielona odpowiedź.pdf
(338) Interpelacja w sprawie retencji korytowej na Kanale Mosińskim.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
       - druga udzielona odpowiedź.pdf
         -załącznik do odpowiedzi.pdf
(349) Zapytanie w sprawie spółek gminnych.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(350) Zapytanie w sprawie finansów Gminy Mosina- udzielanie nagród.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(351) Zapytanie w sprawie postępowania sądowego.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(352) Zapytanie w sprawie raportów oddziaływania na środowisko.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(354) Interpelacja w sprawie opłat na targowisku miejskim.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(355) Zapytania w sprawie zatrudnienia w Urzędzie Miejskim w Mosinie.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(399) Zapytania w sprawie aplikacji multimedialnych oraz systemu SIT/GIS.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(411) Interpelacja w sprawie budowy sieci wodociągowej w miejscowości Sowiniec.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(425) Interpelacja w sprawie bezpieczeństwa we wsi Dymaczewo Nowe.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
       - druga udzielona odpowiedź.pdf
         - załącznik do odpowiedzi.pdf
(448) Interpelacja w sprawie stanu dróg gruntowych na terenie gminy Mosina.pdf
        -udzielona odpowiedź.pdf
Uzupełnienie interpelacji w sprawie stanu dróg gruntowych na terenie gminy Mosina.pdf  
          -udzielona odpowiedź.pdf
(449) Zapytanie w sprawie pozyskiwania środków zewnętrznych.pdf
        - udzielona odpowiedź.pdf
          - załącznik do odpowiedzi.pdf
(460) Zapytania w sprawie udzielania nagród w Urzędzie Miejskim w Mosinie.pdf
         - udzielona odpowiedź.pdf
(468) Interpelacja w sprawie proponowanych inwestycji przez burmistrza gminy i radnych.pdf
        - udzielona odpowiedź.pdf
(492) Interpelacja  w sprawie stanu dróg w gminie Mosina.pdf
        - udzielona odpowiedź.pdf
(506) Interpelacja w sprawie projektu nowego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mosina.pdf
        - udzielona odpowiedź.pdf
        - druga udzielona odpowiedź.pdf
(510) Interpelacja w sprawie sieci gazowej we wsiach Dymaczewo Nowe, Dymaczewo Stare, Bolesławiec, Borkowice, Krosinko.pdf
        - udzielona odpowiedź.pdf
(533) Interpelacja w sprawie utrzymania ścieżek rowerowych.pdf
        -udzielona odpowiedź.pdf
         - załącznik do odpowiedzi.pdf
(571) Interpelacja w sprawie fluktuacji kadr Urzędu Miejskiego w Mosinie.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(572) Interpelacja w sprawie awarii systemu komputerowego w Urzędzie Miejskim w Mosinie.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(573) Interpelacja w sprawie podjęcia skutecznych rozwiązań drogowych w Krosinku w rejonie ulicy Piaskowej i Zamoyskiego.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(579) Interpelacja w sprawie zainicjowania spotkania z Zarządem Dróg Powiatowych w Poznaniu w celu omówienia lokalizacji przejść dla pieszych w Dymaczewie Nowym na odcinku drogi powiatowej (dawnego fragmentu DW 431).pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(581) Interpelacja w sprawie oświetlenia ulicznego na terenie gminy Mosina.pdf
        - udzielona odpowiedź.pdf
(602) Interpelacja w sprawie wysokości i sposobu podziału nagród/premii lub innych gratyfikacji finansowych dla pracowników Urzędu Miejskiego w Mosinie w roku 2021.pdf
        - udzielona odpowiedź.pdf
(632) Interpelacja w sprawie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina.pdf
        - udzielona odpowiedź.pdf