Złożone wnioski, interpelacje i zapytania

(6) Wnioski w sprawie wykonania kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w bok od ul. Wierzbowej w Krosinku.pdf
      - udzielona odpowiedź.pdf 
(20) Wniosek w sprawie powiadomienia zarządcy kanału Olszynka o powstaniu zatoru z drewna i zapytanie w sprawie określenia, kto odpowiada za dostarczanie mieszkańcom pojemników na odpady, które odbiera SELEKT.pdf
      - udzielona odpowiedź.pdf
(40) Wnioski w sprawie wyrównania ul. Pogodnej w Krośnie i w sprawie zakupu 2 rowerów dla Straży Miejskiej w Mosinie oraz zapytanie w sprawie terminu zamknięcia elektrowni wodnej na Kanale Mosińskim w okolicy wsi Bolesławiec.pdf
      - udzielona odpowiedź.pdf
      - druga udzielona odpowiedź.pdf
      - trzecia udzielona odpowiedź.pdf

(73) Interpelacja w sprawie uczestniczenia przedstawicieli Gminy Mosina w spotkaniach roboczych na temat nowych stref zagrożenia powodziowego.pdf
      - udzielona odpowiedź.pdf
(84) Wnioski w sprawie niedostarczanej w terminie korespondencji oraz w sprawie podlewania drzew i krzewów na ul. Lipowej w Krosinku, ul. Piaskowej w Krośnie i na ul. Dworcowej.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
       - druga udzielona odpowiedź.pdf
       - trzecia udzielona odpowiedź.pdf
(103) Wnioski w sprawie przygotowania projektu kanalizacji sanitarnej w Krosinku ul. Nad Potokiem oraz w sprawie utwardzenia wjazdu z drogi wojewódzkiej na ul. Nad Potokiem.pdf
        - udzielona odpowiedź.pdf
        - druga udzielona odpowiedź.pdf
        - trzecia udzielona odpowiedź.pdf
(119) Wniosek w sprawie wykoszenia rowów w pasie drogowym od Mosiny do Dymaczewa Nowego.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(120) Wnioski w sprawie przyśpieszenia prac związanych z magistralą wodną oraz w sprawie podlewania drzew i krzewów.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
       - druga udzielona odpowiedź.pdf
(142) Wniosek w sprawie przyśpieszenia prac związanych z wykupem gruntów pod magistralę wodną, podanie informacji jak często były podlewane drzewa i krzewy w Gminie Mosina oraz kto odpowiada za prawidłowe wykonanie tej usługi.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
       - druga udzielona odpowiedź.pdf
(143) Zapytanie w sprawie ilości zameldowanych mieszkaców w Czapurach, Pecnej i Mosinie oraz o podanie terminu budowy chodnika w ciągu ulicy Ludwikowskiej w Krosinku.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
       - druga udzielona odpowiedź.pdf
(174) Wniosek w sprawie postawienia ławek przy drodze z Krosinka do Szpitala w Ludwikowie oraz w sprawie oczyszczenia Kanału Olszynka.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
       - druga udzielona odpowiedź.pdf
(189) Wnioski w sprawie wykonania projektu i instalacji nitki wodociągowej w Krosinku oraz o udzielenie informacji ile książek zakupiono w latach 2010-2015 do Biblioteki Publicznej w Mosinie.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
       - druga udzielona odpowiedź.pdf
(198) Wniosek w sprawie uporządkowania tarenu po nawałnicy w Krosinku - ulica Zamoyskiego i Piaskowa.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(219) Wnioski w sprawie usunięcia gałęzi i konarów zalegających na cmentarzu w Krosinku oraz w sprawie oczyszczenia z krzewów wału na Kanale Mosińskim.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
       - druga udzielona odpowiedź.pdf
(220) Wnioski w sprawie zamontowania słupków bezpieczeństwa przy drodze wojewódzkiej 431 w Krosinku oraz w sprawie usunięcia pochylonego drzewa.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
       - druga udzielona odpowiedź.pdf
       - trzecia udzielona odpowiedź.pdf
       - czwarta udzielona odpowiedź.pdf
(246) Wniosek w sprawie powiadomienia Dyrekcji WPN o drzewach zagrażających mieniu, rosnących przy ul. Jeziornej.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
       - druga udzielona odpowiedź.pdf
(278) Wniosek w sprawie wykonania projektu oświetlenia oraz osadzenie lamp na ul. Kociołek w Krosinku.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(308) Wniosek w sprawie przygotowania nowego rozkładu jazdy dla autobusów obsługujących Krosinko, Dymaczewo Stare i Dymaczewo Nowe oraz w sprawie kanalizacji.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
       - druga udzielona odpowiedź.pdf
(309) Wniosek w sprawie dokonania trzebieży w lasach gminnych.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(332) Zapytania w sprawie podania informacji na temat tunelu w ciągu ul. Śremskiej.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
       - druga udzielona odpowiedź.pdf
(333) Wnioski w sprawie wykonania cięcia koron klonów na ul. Czwartaków, oczyszczenia z piasku ul. Śremskiej oraz wykonania oświetlenia na ul. Kociołek w Krosinku.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
       - druga udzielona odpowiedź.pdf
       - trzecia udzielona odpowiedź.pdf
(398) Wniosek w sprawie wykonania sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Krosinku oraz w sprawie odtworzenia punktu granicznego w ciągu drogi gminnej w Dymaczewie Starym.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
       - druga udzielona odpowiedź.pdf
(399) Wniosek w sprawie wykoszenia poboczy w ciagu drogi 431; sprawdzenia poziomu oleju w pompach przy zbiorniku retencyjnym w Pecnej; daty rozpoczęcia budowy chodnika wzdłuż ul. Ludwikowskiej w Krosinku.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
       - druga udzielona odpowiedź.pdf
(424) Wniosek w sprawie wykoszenia trawy na cmentarzu w Krosinku; budowy ścieżki rowerowej do Dymaczewa Starego; przystanku autobusowego w Krosinku.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
       - druga udzielona odpowiedź.pdf
       - trzecia udzielona odpowiedź.pdf
(434) Wniosek w sprawie zamontowania ławek przy ul. Ludwikowskiej; zamontowania koszy na śmieci w Krosinku i Krośnie; ustawienia pojemników na psie odchody w Krosinku i Dymaczewie Starym; oczyszczenia chodnika przy drodze 431.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(437) Wniosek w sprawie wykonania projektu i chodnika w ciągu ul. Ludwikowskiej.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(541) Wniosek w sprawie wymalowania "zebry" na ul. Lipowej, wymalowania linii ciągłej, zaprojektowania i wykonania sygnalizacji świetlnej na moście w Krosinku.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
       - druga udzielona odpowiedź.pdf
(549) Wniosek w sprawie wycięcia drzew przy ul. Konopnickiej; projektu i wykonania nitki wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Sosnowej w Pecnej; usunięcia zatoru na kanale Olszynka; projektu i wykonania dodatkowych lamp przy ul. Kociołek w Krosinku.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
       - druga udzielona odpowiedź.pdf
(614) Wniosek w sprawie wycięcia drzewa rosnącego w okolicy ul. Wawrzyniaka 9.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
       - druga udzielona odpowiedź.pdf
(632) Wniosek w sprawie zabezpieczenia dziury w jezdni ul. Krosińskiej oraz utwardzenia tłuczniem ul. Orzechowej w Krosinku.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(663) Wniosek w sprawie przycięcia drzew w ul. Czwartaków, oczyszczenia z piasku ul. Śremskiej, dosadzenia drzew w ul. Jasnej i ul. Lipowej.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
       - druga udzielona odpowiedź.pdf
(664) Wniosek w sprawie wycięcia drzewa przy ul. Jarzynowej w Mosinie oraz wyrównania ulic w Dymaczewie Starym i Krosinku.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
       - druga udzielona odpowiedź.pdf
       - trzecia udzielona odpowiedź.pdf
(693) Wniosek w sprawie odtworzenia drogi w Borkowicach oraz utwardzenia jej tłuczniem.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(710) Wniosek w sprawie wytłuczniowania ul. Jeziornej i ul. Krańcowej w Krosinku; opracowania koncepcji odwodnienia tych ulic oraz wykoszenia trawy na placu zabaw w Dymaczewie Starym.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
       - druga udzielona odpowiedź.pdf
       - trzecia udzielona odpowiedź.pdf
(711) Wniosek w sprawie zabezpieczenia środków na zakup krzeseł, stołów, komputerów oraz pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej w Krosinku.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(731) Wniosek w sprawie wykoszenia trawy na cmentarzu w Krosinku, w sprawie przystanku autobusowego w ciągu ul. Wiejskiej, podlewania drzew i krzewów w ciągu ul. Lipowej i Piaskowej oraz wytłuczniowania ul. Jeziornej w Krosinku.pdf
        - udzielona odpowiedź.pdf
        - druga udzielona odpowiedź.pdf
(756) Wniosek w sprawie wyrównania ul. Pogodnej w Krośnie oraz wykoszenia trawy na cmentarzu w Krosinku.pdf
        - udzielona odpowiedź.pdf
        - druga udzielona odpowiedź.pdf
(782) Wniosek w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie zakupu baterii fotowoltaicznych dla mieszkańców.pdf
        - udzielona odpowiedź.pdf
(805) Wniosek w sprawie przekazania kopii Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu dla wsi Pecna.pdf
        - udzielona odpowiedź.pdf
          załącznik1 , załącznik2 , załącznik3
(849) Wniosek w sprawie utwardzenia tłuczniem ul. Jeziornej oraz wykoszenia trawy na cmentarzu w Krosinku.pdf
        - udzielona odpowiedź.pdf
        - druga udzielona odpowiedź.pdf
(871) Wniosek w sprawie wyrównania ul. Zielonej, Stęszewskiej i Jeziornej w Krosinku oraz skoszenia trawy w ciągu ul. Konopnickiej.pdf
        - udzielona odpowiedź.pdf
        - druga udzielona odpowiedź.pdf
(887) Wniosek w sprawie wbudowania trzech studzienek w ul. Ogrodową w Krosinku oraz wykoszenia rowów wzdłuż DW 431.pdf
        - udzielona odpowiedź.pdf
        - druga udzielona odpowiedź.pdf
(925) Wniosek w sprawie zamontowania studzienki w ul. Ogrodowej, utwardzenia ul. Jeziornej oraz wyrównania dróg w Krosinku.pdf
        - udzielona odpowiedź.pdf
(955) Wniosek w sprawie zamontowania lamp przy drodze w Dymaczewie Starym oraz podania ilości zameldowanych mieszkańców Gminy Mosina.pdf
        - udzielona odpowiedź.pdf
        - druga udzielona odpowiedź.pdf
(972) Wniosek w sprawie zamontowania przystanku autobusowego w rejonie ul. Grzybowej w Krosinku oraz udzielenia informacji o przewidywanym terminie wydzierżawienia szkoły w Dymaczewie Starym na przedszkole.pdf
         - udzielona odpowiedź.pdf
(973) Wniosek w sprawie oczyszczenia kanału Olszynka.pdf
         - udzielona odpowiedź.pdf
         - druga udzielona odpowiedź.pdf
(977) Wniosek w sprawie naprawy ogrodzenia przy cmentarzu w Krosinku.pdf
        - udzielona odpowiedź.pdf
(1069) Wniosek w sprawie utwardzenia tłuczniem drogi w Dymaczewie Nowym; podania informacji na temat projektowania ul. Wodziczki i ul. Ogrodowej w Krosinku oraz na temat rozpoczęcia budowy kanalizacji sanitarnej.pdf
        - udzielona odpowiedź.pdf
        - druga udzielona odpowiedź.pdf
(1082) Wniosek w sprawie wyrównania i utwardzenia cześci drogi do działki 46/6 w Dymaczewie Nowym.pdf
        - udzielona odpowiedź.pdf
(1108) Wniosek w sprawie włączenia prądu na ul. Śremskiej i ul. Jasnej w Mosinie oraz wyrównania ulic w Krosinku i w Dymaczewie Starym.pdf
        - udzielona odpowiedź.pdf
(1143) Wniosek w sprawie budowy oświetlenia na ul. Czereśniowej, Dębowej i Brzozowej w Dymaczewie Starym; podania informacji kiedy rozpocznie się budowa kanalizacji dla Dymaczewa Starego, Dymaczewa Nowego, Bolesławca i Borkowic.pdf
        - udzielona odpowiedź.pdf
(1144) Wniosek w sprawie podania informacji kiedy rozpocznie się budowa magistrali wodociągowej; podania informacji na jakim etapie jest projekt kładki w ciągu ul. Lipowej.pdf
        - udzielona odpowiedź.pdf
(1145) Wniosek w sprawie wyrównania ul. Wybickiego i Czwartaków; przycięcia gałęzi na ul. Czwartaków; zagospodarowania terenu przy nastawni; rozgarnięcia tłucznia zgromadzonego przy ul. Wybickiego.pdf
         - udzielona odpowiedź.pdf
         - druga udzielona odpowiedź.pdf
(1150) Wniosek w sprawie dosadzenia drzew i krzewów miododajnych.pdf
         - udzielona odpowiedź.pdf
(1184) Wniosek w sprawie poljen interwencji w sprawie braku wody; przygotowania projektu budowy sieci kanalizacji sanitarnej; pilnego podlania drzew i krzewów.pdf
         - udzielona odpowiedź.pdf
         - druga udzielona odpowiedź.pdf
(1194) Wniosek w sprawie: podania informacji kiedy rozpoczną się prace związane z utwardzeniem ul. Zielonej i ul. Stęszewskiej w Krosinku; budowy przystanku autobusowego w ciągu DW431 na wysokości ul. Grzybowej w Krosinku; podania informacji o ilosci odstrzelonych w 2017 r. i przewidzianych do odstrzału w 2018 r. dzików i jeleni.pdf
         - udzielona odpowiedź.pdf
         - druga udzielona odpowiedź.pdf
         - trzecia udzielona odpowiedź.pdf
(1211) Wniosek w sprawie podania informacji na jakim etapie są projekty utwardzenia ul. Wodziczki i ul. Ogrodowej w Krosinku.pdf
         - udzielona odpowiedź.pdf
(1265) Wniosek w sprawie bieżącej konserwacji kanału Olszynka oraz zapytania w sprawie urządzeń do piętrzenia wody na kanale Mosińskim w rejonie wsi Bolesławiec i w sprawie wpływów do budżetu Gminy Mosina z budowli na jazie w Bolesławcu.pdf
         - udzielona odpowiedź.pdf
(1319) Wniosek w sprawie wyrównania ul. Nad Potokiem w Krosinku oraz zabezpieczenia środków w budżecie na 2019 rok na remont kotłowni w świetlicy wiejskiej w Krosinku.pdf
         - udzielona odpowiedź.pdf
(1338) Wniosek w sprawie wprowadzenia ulg na przejazdy komunikacją miejską dla dzieci oraz wykonania projektu sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Jesionowej w Drużynie.pdf
         - udzielona odpowiedź.pdf
         - druga udzielona odpowiedź.pdf