(851) Wniosek radnej Małgorzaty Kaptur o udostępnienie zakresu uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności kierownika referatu planowania przestrzennego i budownictwa.

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF