(792) Interpelacja radnej Małgorzaty Twardowskiej w sprawie opracowania wieloletniego planu dotychczasowego wykupu gruntów pod drogi gminne i przedstawienie go Radzie oraz zamieszczenia w Biu

Interpelacja oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF