(727) Wniosek radnej Małgorzaty Kaptur w sprawie bezzwłocznego opracowania przez Burmistrza Gminy Mosina wieloletniego programu sporządzania planów miejscowych i przedstawienia go Radzie Miej

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF
Udzielona odpowiedź.PDF