Uchwała nr LX/408/10 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi Drużyna, obręb Nowinki.

UCHWAŁA NR LX/408/10

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 27 maja 2010 r.

 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi Drużyna, obręb Nowinki.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi Drużyna, obręb Nowinki, obejmujących obszar usytuowany między ulicą Wierzbową wraz z tą ulicą, torami linii kolejowej E – 59 Wrocław - Poznań oraz rowem melioracyjnym.

 

 

§ 2.

 

1.     Granice obszaru, objętego projektem planu, przedstawione zostały na mapie ewidencyjnej w skali 1:5000, stanowiącej załącznik do uchwały.

2.     Przedmiotem opracowania planu, o którym mowa w § 1, jest ustalenie przeznaczenia terenów, w tym dla inwestycji celu publicznego oraz określenie sposobów ich zagospodarowania i zabudowy.

3.     Zakres ustaleń planu obejmuje problematykę wskazaną w art. 15 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

 

 

§ 3.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

 

§ 4.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 


U Z A S A D N I E N I E

 

            Celem podjęcia niniejszej uchwały jest opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi Drużyna, obręb Nowinki, obejmujących obszar usytuowany pomiędzy ulicą Wierzbową wraz z tą ulicą, torami linii kolejowej E – 59 Wrocław - Poznań oraz rowem melioracyjnym.

Zgodnie z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina, przyjętego uchwałą nr LVI/386/10 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 25 lutego 2010 r., dla przedmiotowego obszaru wyznaczono następujące kierunki zagospodarowania przestrzennego:

1)     tereny zabudowy mieszkaniowej, oznaczone symbolem E2_M na rysunku studium, na których dopuszcza się:

-  lokalizowanie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolno stojącej;

-  lokalizowanie usług podstawowych, przy czym usługi powinny być grupowane wzdłuż ważniejszych ulic lub wokół placów, a powierzchnia terenu przeznaczona pod funkcje usługowe nie może być większa niż 20 % powierzchni jednostki bilansowej oraz ustala się tworzenie, zachowanie i pielęgnację terenów zieleni ogólnodostępnej w postaci placów, skwerów i zieleńców oraz zieleni w pasach drogowych, przy czym łączna powierzchnia zieleni ogólnodostępnej nie może być mniejsza niż 20 % powierzchni jednostki bilansowej;

2)     tereny zabudowy techniczno–produkcyjnej, oznaczone symbolem E2_G, na których dopuszcza się lokalizowanie obiektów budowlanych, związanych z działalnością gospodarczą i usługami.

Zaznaczenia wymaga, iż część tego terenu objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej we wsi Nowinki, obejmującym obszar działek o nr ewid. 7/4 do 7/34 i część działki o nr ewid. 7/35, przyjętym uchwałą nr XII/93/03 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 26 czerwca 2003 r. (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 156, poz. 2940). Przedmiotowy plan miejscowy opracowany został na podstawie nieobowiązującej już ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z późn. zm.).

Stąd też celem opracowania niniejszego planu miejscowego jest:

1)     uregulowanie występujących na tym obszarze parametrów dróg, a w szczególności ul. Krótkiej oraz drogi składającej się z działek o nr ewid. 37, 39, obręb Nowinki;

2)     wyznaczenie nowych terenów prowadzenia działalności gospodarczej wzdłuż torów linii kolejowej E – 59 Wrocław - Poznań;

3)     aktualizacja wyżej wymienionego planu miejscowego i dostosowania go do obecnie obowiązujących przepisów prawnych;

4)     wyznaczenie nowych terenów pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

 

Załącznik do uchwały nr LX/408/10.jpg