Uchwała nr LV/382/10 w sprawie nadania nazwy ulicy w Radzewicach.

UCHWAŁA NR LV/382/10

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 28 stycznia 2010 r.

 

w sprawie nadania nazwy ulicy w Radzewicach.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie  gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada  Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Nadaje się ulicy, stanowiącej działki o numerach ewidencyjnych 156/18 i 158, będącej przedłużeniem istniejącej ulicy Wiśniowej w Radzewicach, obejmującej działki o numerach ewidencyjnych 160/3, 161, 162/3 i 162/4, nazwę „Wiśniowa”.

 

 

§ 2.

 

Mapa Radzewic, na której zaznaczono przebieg ulicy, o której mowa w § 1, stanowi załącznik do uchwały.

 

 

§ 3.

 

Ustalona nazwa ulicy podlega przeniesieniu na mapę zasadniczą i ewidencyjną Gminy Mosina.

 

  

§ 4.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

 

§ 5.

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

 


UZASADNIENIE

 

Dnia 7 grudnia 2009 r., sołtys Radzewic zwrócił się z prośbą o nadanie nazwy Wiśniowa – drodze powstałej w wyniku podziałów gruntów. Decyzją Burmistrza Gminy Mosina nr PP.AC.7430-1/2008 z dnia 15 maja 2008 r., zatwierdzony został projekt podziału działek 162/1 i 162/2 w Radzewicach, w wyniku którego powstały działki o numerach ewidencyjnych 162/3-/15 i 162/4-/10. W wyniku przeprowadzonego podziału gruntu rolnego, powstały działki o numerach ewidencyjnych 160/3 – 160/12. Zgodnie z wydanymi decyzjami podziałowymi, ulica stanowiąca działki o numerach ewidencyjnych: 160/3, 162/3, 162/4 oraz działka 161 stanowią drogę wewnętrzną do wydzielonych działek budowlanych. Działki o numerach ewidencyjnych 161, 162/3 i 162/4 stanowią własność Gminy Mosina. Właścicielem działki o numerze ewidencyjnym 160/3 jest Trade-Inwest-Grunt Sp. z o.o., który wyraził zgodę na nadanie nazwy drodze wewnętrznej. W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Załącznik do uchwały nr LV/382/10.pdf