Uchwała nr LXV/483/06 (Wojewoda Wielkopolski rozstrzygnięciem nadzorczym nr NK.I-10.0911-558/06 z dnia 8.12.2006 r. orzekł nieważność niniejszej uchwały)

UCHWAŁA NR LXV/483/06

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 28 września 2006 r.

 

w sprawie uchwalenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Mosina” w części terenu wsi Krosinko.

 

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 i art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 9 ust. 1, art. 10 i art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz na podstawie uchwały nr XXXV/308/04 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Mosina”, Rada Miejska w Mosinie ustala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Uchwala się zmianę „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Mosina”, przyjętego uchwałą Nr XLVIII/365/98 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 9 czerwca 1998 r., zwanego dalej „Studium”.

 

 

§ 2.

 

Zmiana Studium dotyczy części wsi Krosinko i obejmuje działki o nr ewid.: 271/1, 300/1, 280/6, 301/1, zgodnie z uchwałą nr XXXV/308/04 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Mosina”.

 

 

§ 3.

 

1.     Zmiana Studium polega na przeznaczeniu pod usługi sportu i rekreacji (US) terenów dotychczas przeznaczonych w części pod zabudowę zagrodową (MR) i łącznik ekologiczny.

2.      Ustala się zachowanie istniejącego terenu zabudowy zagrodowej (MR).

3.      Szczegółowy zakres zmian przedstawiają załączniki do niniejszej uchwały.

 

 

§ 4.

 

Zmianę Studium stanowią załączniki do niniejszej uchwały:

1.     załącznik nr 1 – opis zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Mosina – ustalenia”;

2.     załącznik nr 2 – zakres zmian zawartych w tekście „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Mosina – ustalenia”;

3.     załącznik nr 3 - mapa w skali 1:10000 – zmiana „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Mosina” - w części wsi Krosinko obejmującej działki o nr ewid. 271/1, 300/1, 280/6, 301/1;

4.     załącznik nr 4 - mapa w skali 1:10000 – wyrys ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Mosina” – kierunki rozwoju przestrzennego;

5.      załącznik nr 5 – wykaz uwag zgłoszonych do projektu zmiany Studium.

 

 

§ 5.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina

 

 

§ 6.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

 

 


UZASADNIENIE

 

            Dnia 29 grudnia 2004 r. Rada Miejska w Mosinie podjęła uchwałę nr XXXV/308/04 o przystąpieniu do sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Mosina” w części wsi Krosinko, obejmującej działki o nr ewid. 271/1, 300/1, 280/6 i 301/1. Celem zapoczątkowanych wyżej wymienioną uchwałą prac planistycznych była zmiana przeznaczenia działek o nr ewid. 271/1, 300/1, 280/6, 301/1, położonych w Krosinku, z łączników ekologicznych bez prawa zabudowy (nie dotyczy istniejących działek siedliskowych) oraz terenów gruntów rolnych pod tereny sportu i rekreacji. Teren objęty wyżej wymienioną zmianą położony jest przy Kanale Mosińskim, pomiędzy południową częścią miasta Mosina, terenami wsi Krosno i Krosinko. Konieczne jest podkreślenie, iż w przypadku terenów miasta Mosina oraz wsi Krosno teren objęty powyższą zmianą sąsiaduje z terenami częściowo zabudowanymi oraz przeznaczonymi pod zabudowę z dopuszczeniem usług podstawowych i nieuciążliwych. Należy zauważyć, iż zabudowa usługowa, a w szczególności tereny sportu i rekreacji stanowią nieodłączny element właściwego kształtowania terenów zabudowy mieszkaniowej. Jest to element, który niewątpliwie wpływa na jakość i poziom warunków życia mieszkańców na tym terenie. Stąd też analizowana zmiana stanowić będzie uzupełnienie występującej w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy miasta Mosina i wsi Krosno oraz znajdującej się w oddaleniu zabudowy wsi Krosinko. Jednocześnie usytuowanie terenów usług sportu i rekreacji bezpośrednio przy Kanale Mosińskim wymaga zwrócenia szczególnej uwagi na zachowanie i ochronę funkcji oraz walorów przyrodniczych i krajobrazowych tego miejsca.

            Należy zauważyć, iż procedura planistyczna związana z wyżej wymienioną zmianą Studium przeprowadzona została na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.). Jednym z elementów tej procedury jest wyłożenie projektu zmiany Studium do publicznego wglądu, przeprowadzenie dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie rozwiązaniami oraz analiza zarówno przez Burmistrza Gminy Mosina, jak i Radę Miejską w Mosinie uwag złożonych przez osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Należy podkreślić, iż w przypadku analizowanej zmiany nie wpłynęły żadne uwagi. Stąd też, nawiązując jednocześnie do art. 12 wyżej wymienionej ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, skoro nie było uwag, nie można było rozstrzygać o sposobie ich rozpatrzenia.

                                                                                             

Załącznik nr 1 i nr 2 do uchwały nr LXV/483/06.pdf

Załącznik nr 3 do uchwały nr LXV/483/06.pdf

Załącznik nr 5 do uchwały nr LXV/483/06.pdf