Uchwała nr XXI/175/04

Uchwała nr XXI/175/04
Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 25 lutego 2004 r.
 
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  terenów usług turystycznych, rekreacyjnych i sportowych w Mosinie.
 
 
Na podstawie  art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:
 
 
§ 1.
 
Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów usług turystycznych, rekreacyjnych i sportu, obejmującego działki o nr ewid.: 160/6 do 160/16, 161, 162,  228/2 do 228/4, 230/2 do 230/5,  229/3 i część działek o nr ewid.: 280/3, 157/3, 163/2, 165/4, 91B/1L i 91B/2L w Mosinie.
 
 
§ 2.
 
1.    Plan, o którym  mowa w § 1, obejmuje obszar przedstawiony na rysunku w skali 1 : 10 000, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
2.    Przedmiotem opracowania jest teren powyrobiskowy cegielni, który ma zostać przeznaczony na cele turystyki, rekreacji i sportu.
3.    Zakres ustaleń planu obejmuje:
1)    przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
2)    zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;
3)    zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;
4)    zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej;
5)    wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych;
6)    parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy;
7)    granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem mas ziemnych;
8)    szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych miejscowym planem;
9)    szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy;
10)  zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej;
11)  sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów;
12)  stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4;
13)   granice obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziałów.
  
§ 3.
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
  
§ 4.
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu,  zgodnie z  wymogami art. 17 ust. 1  ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717).
  
 
Uzasadnienie
 
Burmistrz Gminy Mosina, zgodnie z art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717), dokonał analizy  przeznaczenia działek o nr ewid.: 160/6 do 160/16, 161, 162, 228/2 do 228/4, 230/2 do 230/5,  229/3 i części działek o nr ewid.: 280/3, 157/3, 163/2, 165/4, 91B/1L i 91B/2L w Mosinie pod usługi turystyki, rekreacji i sportu oraz określił zakres opracowania planu.
Przeznaczenie przedmiotowych działek na cele usług turystyki, rekreacji i sportu zgodne jest z obowiązującym "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Mosina", zatwierdzonym uchwałą Nr XLVIII/365/98 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 9 czerwca 1998 r.