Uchwała nr XVII/134/03 cz. 1

U c h w a ł a   nr XVII/134/03
Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia  27 listopada 2003 r.
 
w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2004.
 
                 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 10 ustawy z dnia             12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:
 
 
§ 1.
 
Określa się wysokość podatku od środków transportowych:
 
1)    od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:
a)    od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie   
311,00 zł
b)    powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie    
517,00 zł
c)    powyżej 9 ton a poniżej 12 ton    
621,00 zł
2)    od samochodów ciężarowych z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej i liczbie osi:  
a)     dwie osie
 
ˇ     masa całkowita równa lub wyższa niż 12 ton a mniejsza niż 13 ton 
 
115,00 zł
ˇ    masa całkowita równa lub wyższa niż 13 ton a mniejsza niż 14 ton 
 
171,00 zł
ˇ    masa całkowita równa lub wyższa niż 14 ton a mniejsza niż15 ton  
 
471,00 zł
ˇ    masa całkowita równa lub wyższa niż 15 ton  
663,00 zł
 
 
b)    trzy osie
 
ˇ     masa całkowita równa lub wyższa niż 12 ton a mniejsza niż 17 ton   
 
171,00 zł
ˇ     masa całkowita równa lub wyższa niż 17 ton a mniejsza niż 19 ton   
 
298,00 zł
ˇ     masa całkowita równa lub wyższa niż 19 ton a mniejsza niż 21 ton   
 
584,00 zł
ˇ     masa całkowita równa lub wyższa niż 21 ton a mniejsza niż 23 ton   
 
790,00 zł
ˇ     masa całkowita równa lub wyższa niż 23 ton a mniejsza niż 25 ton   
 
1.217,00 zł
ˇ    masa całkowita równa lub wyższa niż 25 ton  
1.573,00 zł
c)    cztery osie i więcej
 
ˇ     masa całkowita równa lub wyższa niż 12 ton a mniejsza niż 25 ton   
 
790,00 zł
ˇ     masa całkowita równa lub wyższa niż 25 ton a mniejsza niż 27 ton   
 
801,00 zł
ˇ     masa całkowita równa lub wyższa niż 27 ton a mniejsza niż 29 ton   
 
1.249,00 zł
ˇ     masa całkowita równa lub wyższa niż 29 ton a mniejsza niż 31 ton   
 
1.984,00 zł
ˇ     masa całkowita równa lub wyższa niż 31 ton  
2.300,00 zł
 
3)    od samochodów ciężarowych z innym systemem zawieszenia osi jezdnych
  o dopuszczalnej masie całkowitej i liczbie osi;
a)    dwie osie
 
ˇ     masa całkowita równa lub wyższa niż 12 ton a mniejsza niż 13 ton  
 
171,00 zł
ˇ    masa całkowita równa lub wyższa niż 13 ton a mniejsza niż 14 ton  
 
471,00 zł
ˇ    masa całkowita równa lub wyższa niż 14 ton a mniejsza niż15 ton  
 
663,00 zł
ˇ    masa całkowita równa lub wyższa niż 15 ton 
1.501,00 zł
b)    trzy osie
 
ˇ     masa całkowita równa lub wyższa niż 12 ton a mniejsza niż 17 ton   
 
296,00 zł
ˇ     masa całkowita równa lub wyższa niż 17 ton a mniejsza niż 19 ton   
 
607,00 zł
ˇ     masa całkowita równa lub wyższa niż 19 ton a mniejsza niż 21 ton   
 
760,00 zł
ˇ     masa całkowita równa lub wyższa niż 21 ton a mniejsza niż 23 ton   
 
1.171,00 zł
ˇ     masa całkowita równa lub wyższa niż 23 ton a mniejsza niż 25 ton   
 
1.892,00 zł
ˇ    masa całkowita równa lub wyższa niż 25 ton   
2.350,00 zł
c) cztery osie i więcej
 
ˇ    masa całkowita równa lub wyższa niż 12 ton a mniejsza niż 25 ton  
 
801,00 zł
ˇ    masa całkowita równa lub wyższa niż 25 ton a mniejsza niż 27 ton  
 
1.249,00 zł
ˇ    masa całkowita równa lub wyższa niż 27 ton a mniejsza niż 29 ton  
 
1.984,00 zł
ˇ    masa całkowita równa lub wyższa niż 29 ton a mniejsza niż 31 ton  
 
2.452,80 zł
ˇ    masa całkowita równa lub wyższa niż 31 ton  
2.452,80 zł
 
 
4)    od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą
  lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej  zespołu pojazdów  
a)    od 3,5 tony i poniżej 5,5 tony   
724,00 zł
b)    od 5,5 tony i poniżej 9 ton   
836,00 zł
c)    od 9 ton i poniżej 12 ton   
1.196,00 zł
 
5)    od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą
      lub przyczepą, z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za     
      równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów i liczbie osi:
a)    dwie osie
 
ˇ    masa całkowita równa lub wyższa niż 12 ton a mniejsza niż 18 ton  
 
231,00 zł
ˇ    masa całkowita równa lub wyższa niż 18 ton a mniejsza niż 25 ton  
 
319,00 zł
ˇ    masa całkowita równa lub wyższa niż 25 ton a mniejsza niż 31 ton  
 
672,00 zł
ˇ    masa całkowita równa lub wyższa niż 31 ton  
1.695,00 zł
b)    trzy osie
 
ˇ    masa całkowita równa lub wyższa niż 12 ton a mniejsza niż 40 ton
 
1.494,00 zł
ˇ    masa całkowita równa lub wyższa niż 40 ton 
2.067,00 zł
 
 
6)    od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą 
      lub przyczepą, z innym systemem zawieszenia osi jezdnych, o dopuszczalnej masie  
      całkowitej zespołu pojazdów i liczbie osi:
a)    dwie osie
 
ˇ    masa całkowita równa lub wyższa niż 12 ton a mniejsza niż 18 ton  
 
462,00 zł
ˇ    masa całkowita równa lub wyższa niż 18 ton a mniejsza niż 25 ton   
 
577,00 zł
ˇ    masa całkowita równa lub wyższa niż 25 ton a mniejsza niż 31 ton  
 
1.104,00 zł
ˇ    masa całkowita równa lub wyższa niż 31 ton  .
1.937,76 zł
b)    trzy osie
 
ˇ    masa całkowita równa lub wyższa niż 12 ton a mniejsza niż 40 ton  
 
1.830,00 zł
ˇ    masa całkowita równa lub wyższa niż 40 ton  
2.548,65 zł
 
 
7)    od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę
całkowitą od 7  ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością
      rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego  
ˇ   od 7 ton i poniżej 9 ton   
356,00 zł
ˇ   od 9 ton i poniżej 12 ton   
427,00 zł
 
8)    od przyczep lub naczep z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za
równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów i liczbie osi, z  
  wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika 
  podatku rolnego:  
a)    jedna oś
 
ˇ    masa całkowita równa lub wyższa niż 12 ton a mniejsza niż 18 ton  
 
115,00 zł
ˇ    masa całkowita równa lub wyższa niż 18 ton a mniejsza niż 25 ton  
 
212,00 zł
ˇ    masa całkowita równa lub wyższa niż 25 ton  
383,00 zł
b)    dwie osie
 
ˇ    masa całkowita równa lub wyższa niż 12 ton a mniejsza niż 28 ton  
 
252,00 zł
ˇ    masa całkowita równa lub wyższa niż 28 ton a mniejsza niż 33 ton  
 
737,00 zł
ˇ    masa całkowita równa lub wyższa niż 33 ton a mniejsza niż 38 ton   
 
1021,00 zł
ˇ    masa całkowita równa lub wyższa niż 38 ton  
1.379,00 zł
c)    trzy osie
 
ˇ    masa całkowita równa lub wyższa niż 12 ton a mniejsza niż 38 ton  
 
813,00 zł
ˇ    masa całkowita równa lub wyższa niż 38 ton 
1.132,00 zł