Uchwała nr XIII/99/03

Uchwała nr XIII/99/03
Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 17 lipca 2003 r.
 
w sprawie "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej we wsi Radzewice, obejmującego obszar działek o nr ewid. 120/3, 120/5, 120/6, 120/7".
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (j. t. Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z późn. zm.) w związku z art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu (Dz. U. Nr 80, poz. 717) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:
 
 
§ 1.
 
1.    Uchwala się "Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej dla fragmentu wsi Radzewice, obejmujący obszar działek o nr ewid. 120/3, 120/5, 120/6 i 120/7".
2.    Integralną częścią planu jest rysunek w skali 1:1000, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
 
 
PRZEPISY OGÓLNE
 
§ 2.
 
Zmienia się przeznaczenie działek o nr ewid. 120/3, 120/5, 120/6, 120/7 z przeznaczenia rolniczego wyznaczonego miejscowym planem ogólnym Gminy Mosina, zatwierdzonym uchwałą Nr XXI/127/91 Rady Miasta i Gminy w Mosinie z dnia 30 grudnia 1991 r. (Dz. Urz. Woj. Pozn. z 1992 r. Nr 2, poz. 14) na cele zabudowy mieszkaniowej niskiej intensywności, oznaczone symbolem MN na załączniku do niniejszej uchwały.
 
 
§ 3.
 
1.    Przedmiotem ustaleń planu jest:
1)    wyznaczenie terenów zabudowy mieszkaniowej,
2)    wyznaczenie terenów komunikacji.
2.    Celem planu jest:
1)    wyznaczenie zasad realizacji funkcji mieszkaniowej dla terenów objętych planem,
2)    ustalenie zasad podziału i zagospodarowania terenu,
3)    ochrona interesów publicznych, ponadlokalnych i lokalnych w zakresie:
a)    ochrony środowiska przyrodniczego w rejonie opracowania planu,
b)    zapewnienia prawidłowych powiązań komunikacyjnych,
c)    zapewnienia powiązań między istniejącą i projektowaną infrastrukturą techniczną.
 
3.    Lokalizacja projektowanej zabudowy mieszkaniowej nie może ograniczać funkcjonowania terenów rolniczych przylegających bezpośrednio do terenów zabudowy mieszkaniowej oraz nie może wpływać na stosowanie odpowiednich środków i metod uprawy ziemi.
 
 
§ 4.
 
1.    Obsługę komunikacyjną projektowanej zabudowy mieszkaniowej stanowią projektowane drogi dojazdowe, które w przyszłości częściowo powinny uzyskać kategorię drogi lokalnej K-L.
2.    Projektowany układ dróg, o którym mowa w ust. 1, powiązany jest funkcjonalnie z istniejącą powiatową drogą publiczną nr 604P przebiegającą przez wieś.
 
 
§ 5.
 
Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:
1.    uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Miejskiej w Mosinie, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej;
2.    planie gminy - należy przez to rozumieć ustalenia planu, o których mowa w § 2 uchwały, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej;
3.    zabudowie mieszkaniowej - należy przez to rozumieć obszar terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej niskiej intensywności, dla których zasady podziału terenu, zabudowy i użytkowania, oraz niezbędnych świadczeń powierzchniowych dla strefowania zieleni izolacyjnej i obsługi komunikacyjnej określa załącznik nr 1 oraz przepisy szczegółowe niniejszej uchwały;
4.    granicy opracowania - należy przez to rozumieć granicę wyznaczającą obszar zatwierdzenia planu;
5.    strefie zieleni izolacyjnej - należy przez to rozumieć obszar projektowanej zieleni ochronnej wzdłuż rowu;
6.    strefie ograniczonego użytkowania - należy przez to rozumieć obszar wpływu szkodliwego oddziaływania elektromagnetycznego od linii średniego napięcia 15kV;
7.    frontowej nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć linię określającą maksymalne przybliżenie obiektu mieszkalnego względem projektowanej granicy działki;
8.    tylnej nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć linię określającą maksymalne przybliżenie obiektu mieszkalnego względem rowu.
 
 
§ 6.
 
Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:
1.    granica zatwierdzenia planu,
2.    linie rozgraniczające tereny o różnym sposobie użytkowania,
3.    frontowa nieprzekraczalna linia zabudowy,
4.    tylna nieprzekraczalna linia zabudowy,
5.    strefa zieleni izolacyjnej.
 
 
PRZEPISY SZCZEGÓŁOWE
 
§ 7.
 
Na terenie objętym planem ustala się:
1.    tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone na załączniku nr 1 niniejszej uchwały symbolem MN;
2.    tereny urządzeń drogowych i obsługi komunikacyjnej, oznaczone na załączniku niniejszej uchwały symbolem K-D oraz K-L1, K-L2;
3.    strefę zieleni izolacyjnej, oznaczoną na załączniku niniejszej uchwały odpowiednim symbolem graficznym;
4.    strefę ograniczonego użytkowania, oznaczoną na załączniku niniejszej uchwały odpowiednim symbolem graficznym;
5.    tereny urządzeń energetycznych, oznaczone na załączniku niniejszej uchwały symbolem EE.
 
 
§ 8.
 
Zasady podziału terenu objętego planem określa załącznik do niniejszej uchwały:
1)    Ustala się obowiązek wyznaczenia działek o powierzchni nie mniejszej niż 1100 m2.
2)    Wszelkie podziały terenu na działki budowlane nie mogą ograniczać możliwości wyznaczenia ilości działek przewidzianej w niniejszym planie.
 
 
§ 9.
 
Na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:
1)    obowiązuje zabudowa mieszkaniowa wyłącznie jednorodzinna o niskiej intensywności;
2)    obowiązuje zasada realizacji wyłącznie jednego budynku mieszkalnego na działce;
3)    obowiązuje wysokość budynków mieszkalnych do dwóch kondygnacji (w tym poddasze użytkowe) nie wyższych jednak niż 11,5 m w linii kalenicy dachu;
4)    dopuszcza się podpiwniczenie budynku mieszkalnego, uzależnione od badań szczegółowych gruntu, lecz z piwnicami wyniesionymi nie więcej niż 1 m ponad naturalny poziom terenu;
5)    maksymalna powierzchnia zabudowy projektowanych działek wynosi nie więcej niż 25% ich ogólnej powierzchni, uwzględniając wszystkie obiekty budowlane nie więcej jednak niż 300m2 na każdej działce;
6)    dla nowoprojektowanej zabudowy obowiązują dachy dwu- lub wielospadowe o spadku nie mniejszym niż 25º i nie większym niż 50º;
7)    garaże należy realizować jako wbudowane lub przybudowane do budynku podstawowego, w ramach dopuszczalnej powierzchni zabudowy;
8)    obiekty kubaturowe i ich lokalizacja wymagają uzyskania pozytywnej opinii Burmistrza Gminy Mosina na etapie prac projektowych;
9)    zakazuje się wykorzystywania garaży dla innych celów, kolidujących z podstawową funkcją terenu;
10)  zakazuje się stosowania na działkach ogrodzeń z prefabrykowanych elementów żelbetowych;
 
11)  na działce narożnikowej, graniczącej z drogą powiatową ustala się:
a)    zakaz zjazdu na drogę powiatową,
b)    zakaz stosowania pełnego ogrodzenia od strony drogi powiatowej,
c)    rezerwację pasa terenu wzdłuż drogi powiatowej na lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej,
d)    wszelkie zmiany w obrębie pasa drogowego drogi powiatowej należy uzgodnić z Zarządem Dróg Powiatowych.
 
 
§ 10.
 
Na terenie strefy zieleni izolacyjnej ustala się następujące zasady zagospodarowania terenu:
1)    ustala się szerokość 5 m dla pasa zieleni izolacyjnej wzdłuż istniejącego rowu,
2)    zaleca się zachowanie zieleni już istniejącej,
3)    ustala się obowiązek wykonania nasadzeń zielenią niską oraz średniej wysokości tak, by udział zieleni w ogólnej powierzchni pasa strefy zieleni izolacyjnej wynosił nie mniej niż 50%.
 
 
§ 11.
 
Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej:
1.    Sieć wodociągowa i kanalizacyjna:
1)    Zaopatrzenie w wodę:
a)    zaopatrzenie w wodę należy zapewnić z wodociągu biegnącego wzdłuż drogi wojewódzkiej Radzewice-Śrem poprzez rozbudowę istniejącej sieci wodociągowej,
b)    rozprowadzenie sieci wodociągowej należy zaprojektować zgodnie z obowiązującymi przepisami,
c)    zaleca się realizowanie sieci wodociągowej jako układu rozgałęźnego.
2)    Odprowadzanie ścieków:
a)    docelowo należy zapewnić odprowadzanie ścieków do istniejącej oczyszczalni ścieków w Mosinie,
b)    docelowo ścieki sanitarne należy odprowadzać poprzez grawitacyjno-pompowy układ sieci kanalizacyjnej,
c)    do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej dopuszcza się stosowanie szczelnych zbiorników bezodpływowych.
2.    Zasilanie w energię elektryczną:
a)    dla pokrycia zapotrzebowania w energię elektryczną terenu objętego planem należy zrealizować zasilanie poprzez wykonanie linii kablowych NN powiązanych z istniejącą siecią elektroenergetyczną wsi Radzewice;
b)    zaleca się zrealizować oświetlenie uliczne;
c)    złącza z pomiarem rozliczeniowym należy ustawić w granicach działek z dostępem od ulicy;
d)    od złącza do obiektów na działce należy wykonać wewnętrzną linię zasilającą;
e)    dla wykonania projektów technicznych dla projektowania i wykonania sieci, o których mowa w przepisach, należy wystąpić o szczegółowe warunki techniczne przyłączenia do właściwych terenowych służb Energetyki Poznańskiej S.A.
 
3.    Zasilanie w gaz:
1)    docelowo należy zagwarantować możliwość podłączenia projektowanego osiedla do programowanej sieci gazowej wsi Radzewice poprowadzonej ze stacji redukcyjnej w Konarskiem w Gminie Kórnik, zgodnie z przepisami szczególnymi;
2)    do celów grzewczych, do czasu wybudowania sieci gazowej, należy stosować paliwa ekologiczne.
 
 
§ 12.
 
1.    Ustalenia w zakresie komunikacji:
1)    Przebieg dróg gminnych poza granicami planu, oznaczonych na rysunku planu symbolem K-L, określą inne opracowania planistyczne.
2)    Droga wewnętrzna oznaczona na rysunku planu symbolem K-D po wykonaniu połączeń K-L, będzie ulicą dojazdową zakończoną nawrotką (bez możliwości włączenia do drogi powiatowej nr 604 P).
2.    Ustalenia w zakresie podstawowych parametrów technicznych dla dróg:
1)    Ustalenia w zakresie podstawowych parametrów technicznych dla drogi K-D:
a)    ulice z wydzielonym pasem jezdnym o szerokości 5,0 m bez wydzielonych krawężników,
b)    szerokość w liniach rozgraniczających pasa drogowego dla ulicy wynosi 10 m.
2)    Ustalenia w zakresie podstawowych parametrów technicznych dla drogi K-L1:
a)    ulice z wydzielonym pasem jezdnym o szerokości 6,0 m bez wydzielonych krawężników,
b)    szerokość w liniach rozgraniczających pasa drogowego dla ulicy wynosi 12m.
3)    Ustalenia w zakresie podstawowych parametrów technicznych dla drogi K-L2:
a)    ulice z wydzielonym pasem jezdnym o szerokości 6,0 m bez wydzielonych krawężników,
b)    szerokość w liniach rozgraniczających pasa drogowego dla ulicy wynosi 17m,
c)    5,0 m zieleni izolacyjnej wzdłuż rowu.
4)    Ustalenia w zakresie odległości zabudowy:
a)    odległość zabudowy od granicy działki dla dróg lokalnych wynosi minimum 6,0 m,
b)    odległość zabudowy od granicy działki dla dróg dojazdowych wynosi 6,0 m,
c)    odległość zabudowy od zewnętrznej krawędzi jezdni dla drogi powiatowej Nr 604 P, wynosi 20 m.
 
 
 
PRZEPISY KOŃCOWE
 
§ 13.
 
Zgodnie z art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (j. t. Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z późn. zm.), ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 3 ustawy. Stawka ta wynosi 20%.
 
 
 
§ 14.
 
Traci moc miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina wymieniony w § 2 niniejszej uchwały w części sprzecznej z ustaleniami uchwały.
 
 
§ 15.
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.
 
 
§ 16.
 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
  
UZASADNIENIE
 
Projekt "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej we wsi Radzewice, obejmującego obszar działek o nr ewid. 120/3, 120/5, 120/6 i 120/7" opracowany został zgodnie z przepisami:
-    ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.),
-    ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (j. t. Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z późn. zm.),
-    ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o dostępie do informacji i jego ochronie oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 109, poz. 1157 oraz z 2001 r. Nr 73, poz. 761, Nr 76, poz. 811 i Nr 81, poz. 875),
-    zarządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 13 grudnia 2001 r. w sprawie rodzajów i wzorów dokumentów stosowanych w pracach planistycznych oraz wymaganych przy ustalaniu warunków zabudowy i zagospodarowaniu terenu (Dz. U. z 2002 r. Nr 1, poz. 12).
 
Prace nad planem zagospodarowania przestrzennego rozpoczęto po podjęciu przez Radę Miejską w Mosinie uchwały Nr XLIII/358/2001 z dnia 31 maja 2001 r. dotyczącej przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej we wsi Radzewice, obejmującego działki o nr ewid. 120/3, 120/5, 120/6 i 120/7.
Autorem planu jest ARCHiPLAN Pracownia Projektowa s.c. mgr Jerzy Zalewski - upr. urb. Nr 925/89.
W dniu 15 marca 2002 r. wyżej wymieniony projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego został przedstawiony do zaopiniowania zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.
W dniach od 23 stycznia do 14 lutego 2003 r. wyżej wymieniony projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego został przedstawiony do uzgadniania zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.
W dniach od 26 maja do 16 czerwca 2003 r. wyżej wymieniony projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego został wyłożony do publicznego wglądu wraz z prognozą skutków wpływu ustaleń zmiany planu na środowisko przyrodnicze. W okresie zbierania protestów i zarzutów, powyższe nie wpłynęły.
W dniu 10 lipca 2003 r. zamieszczono w "Gazecie Wyborczej", a w dniu 7 lipca 2003 r. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Mosinie wywieszono ogłoszenie o terminie sesji Rady Miejskiej w Mosinie, której przedmiotem miało być uchwalenie tego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
W dniu 17 lipca 2003 r. na sesji Rady Miejskiej w Mosinie przedstawiono wyżej wymieniony projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego celem uchwalenia.
Po uchwaleniu planu, uchwała wraz z dokumentacją planistyczną zostanie przekazana Wojewodzie Wielkopolskiemu w celu oceny zgodności z prawem, a następnie przesłana do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.