UCHWAŁA NR LXIII/528/22 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Mosina – ul. Strzelecka 70 - 78” obejmującego część miasta Mosina

UCHWAŁA NR LXIII/528/22.pdf