Zarządzenie Nr 12/2022 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 20 stycznia 2022 r.


Zarządzenie  Nr 12/2022
Burmistrza Gminy Mosina z dnia 20 stycznia 2022 r.
w sprawie  powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno- Architektonicznej i ustalenia jej regulaminu

Na podstawie art.8 ust. 3 i 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021r. poz. 741) oraz art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021r. poz.1372) Burmistrz Gminy Mosina:

§ 1. Powołuje Gminną Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną w składzie:

      1) mgr inż. Magdalena Trzpil - Przewodnicząca                 
      2) dr inż. arch. Marta Szejnfeld - Zastępca Przewodniczącej
      3) mgr Maciej Chorążewicz - Członek

§ 2. Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna jest organem doradczym Burmistrza Gminy Mosina w sprawach zagospodarowania przestrzennego i architektury Gminy Mosina.
§ 3. Obsługę administracyjno - techniczną Komisji zapewnia Referat Planowania Przestrzennego i Budownictwa Urzędu Miejskiego w Mosinie.
§ 4. Organizację oraz zasady działania Komisji określa regulamin stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 5. Traci moc Zarządzenie Nr 69/2020 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej i ustalenia jej regulaminu.
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Regulamin Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej