Protokół z konsultacji społecznych dotyczących rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2022

Na podstawie Uchwały Nr LXIV/436/10 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Burmistrz Gminy Mosina ogłosił konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2022 r.

Konsultacje społeczne zostały przeprowadzone w celu poznania opinii i uwag podmiotów uprawnionych do udziału w konsultacjach, czyli  organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Termin konsultacji wyznaczono od 19 października 2021 roku do 3 listopada 2021 roku. W dniu 19 października 2021r. na stronie internetowej www.mosina.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie, na profilu Facebook Gmina Mosina oraz na platformie https://mosina.konsultacjejst.pl/ opublikowano ogłoszenie dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dotyczące możliwości zgłaszania uwag i opinii do Rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi  na 2022 rok. Informacje w sprawie konsultacji można było także uzyskać w Urzędzie Miejskim w Mosinie, ul. Dworcowa 3, 62-050 Mosina oraz pod numerem telefonu: 61 810 95 28 u inspektora ds. promocji, kultury i współpracy z organizacjami pozarządowymi. Organizacje pozarządowe miały możliwość zgłaszania uwag, opinii i propozycji do projektu uchwały konsultowanego Programu, przedstawiając je na załączonym do ogłoszenia formularzu. 

Forma i miejsce konsultacji obejmowało zgłoszenia: 

a) elektronicznie na adres e-mail: jakub.modrzyski@mosina.pl,
b) pisemnie na adres: Urząd Miejski w Mosinie, pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina,
c) osobiście w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Mosinie: pl. 20 października 1 lub ul. Dworcowa 3 w godzinach pracy Urzędu.
d) za pośrednictwem platformy https://mosina.konsultacjejst.pl/

W wyznaczonym terminie w wyniku przeprowadzonych konsultacji społecznych złożony został jeden formularz od  Ogólnopolskiej Federacji  Organizacji Lokalnych FOLA, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Protokołu.

Do przedłożonego projektu Programu wpłynęło łącznie 22  uwag, opinii i propozycji . Spośród nich, uwzględniono łącznie ( w całości lub częściowo) 12, które zostały zawarte w niniejszej wersji Programu. 

Szczegółowe zestawienie nadesłanych konsultacji społecznych wraz z ostatecznym stanowiskiem przedstawione zostało w tabeli stanowiącej Załącznik nr 1 do protokołu. (Załącznik .doc. Załącznik .pdf)

Załącznik nr 2 do Protokołu z dnia 15 listopada 2021 roku- skan złożonego formularza konsultacji
Część I - przykładowy regulamin.pdf
Część II - tabela z uwagami.pdf