Zarządzenie nr FB.0050.191.2018.EW z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie zgłaszania kandydatur na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na re

Zarządzenie nr FB.0050.191.2018.EW
Burmistrza Gminy Mosinaz dnia 18 grudnia 2018 r.w sprawie zgłaszania kandydatur na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych
w 2019 r.

Treść zarządzenia