Jesteś tutaj:   

Zarządzenie nr FB.0050.191.2018.EW z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie zgłaszania kandydatur na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na r

Zarządzenie nr FB.0050.191.2018.EW
Burmistrza Gminy Mosinaz dnia 18 grudnia 2018 r.w sprawie zgłaszania kandydatur na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych
w 2019 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.[1]), art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o pożytku publicznym i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.[2]) oraz § 17 ust. 1 Uchwały Nr LXXIV/874/18 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27 września 2018 r. w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2019 r. zarządzam, co następuję:

§1.

1. Ogłaszam nabór kandydatów na członków komisji konkursowych do zaopiniowania projektów złożonych w otwartych konkursach ofert z zakresu:
1)      pomocy społecznej w tym działalności na rzecz rodziny,
2)      podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej i obywatelskiej oraz kultury i sztuki,
3)      edukacji publicznej i wychowania dzieci i młodzieży w wieku szkolnym oraz organizacji wolontariatu,
4)      wypoczynku dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych i wakacji letnich,
5)      wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
6)      ochrony przeciwpożarowej,
7)      bezpieczeństwa publicznego i ratownictwa.

2. Ogłoszenie o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik nr 1 do Zarządzenia.

3. Formularz zgłoszeniowy kandydata na członka komisji konkursowej stanowi załącznik nr 2 do Zarządzenia.

§2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.            

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr FB.0050.191.2018.EW
Burmistrza Gminy Mosina z dnia 18 grudnia 2018 r.    

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członka komisji konkursowych do zaopiniowania projektów złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 2019 r.
Burmistrz Gminy Mosina ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowych do zaopiniowania projektów złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 2019 r.  
1. Burmistrz Gminy Mosina powoła 7 komisji konkursowych:
1)      komisja konkursowa opiniująca oferty w zakresie pomocy społecznej w tym działalności na rzecz rodziny,
2)      komisja konkursowa opiniująca oferty z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej i obywatelskiej oraz kultury i sztuki,
3)      komisja konkursowa opiniująca oferty z zakresu edukacji publicznej i wychowania dzieci i młodzieży w wieku szkolnym oraz organizacji wolontariatu,
4)      komisja konkursowa opiniująca oferty z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych i wakacji letnich,
5)      komisja konkursowa opiniująca oferty z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
6)      komisja konkursowa opiniująca oferty z zakresu ochrony przeciwpożarowej,
7)      komisja konkursowa opiniująca oferty z zakresu bezpieczeństwa publicznegoi ratownictwa.

2. Członkami komisji konkursowych do opiniowania projektów złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 2019 r. mogą wchodzić reprezentanci organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym
i o wolontariacie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:
1)      reprezentują organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie i należą do władz stowarzyszenia lub są przez nie wskazane,
2)      są przedstawicielem organizacji pozarządowej mającej siedzibę na terenie Gminy Mosina lub działającej na rzecz jego mieszkańców,
3)      nie reprezentują organizacji lub podmiotów biorących udział w danym konkursie ofert,
4)      nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości co do ich bezstronności.

3. Ze zgłoszonych kandydatur Burmistrz Gminy Mosina powoła do poszczególnych komisji konkursowych po trzech przedstawicieli organizacji pozarządowych spełniających kryteria określone w ust. 2.

4.  Komisja konkursowa może działać bez udziału osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, jeżeli:
1)      żadna organizacja nie wskaże osób do składu komisji konkursowej lub
2)      wskazane osoby nie wezmą udziału w pracach komisji konkursowej, lub
3)      wszystkie powołane w skład komisji konkursowej osoby podlegają wyłączeniu w oparciu o przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.).

5. Do zadań komisji konkursowej należy:
1)      ocena merytoryczna ofert złożonych w konkursie ofert z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszenia o otwartym konkursie ofert,
2)      proponowanie przyjęcia lub odrzucenia danej oferty na realizację zadania publicznego,
3)      proponowanie podziału środków finansowych pomiędzy oferentami,
4)      rekomendowanie wybranych ofert Burmistrzowi Gminy Mosina.

6. Udział w pracach komisji konkursowej ma charakter społeczny.

7. Zgłoszenia na członka komisji konkursowej należy składać na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do zarządzenia, w formie pisemnej na pokoju nr 4 Urzędu Miejskiego w Mosinie lub w Biurze Interesanta Urzędu Miejskiego w Mosinie bądź w formie elektronicznej na adres: ewelina.waligorska@mosina.pl w terminie od 19 grudnia 2018 r. do 4 stycznia 2019 r.                                    


Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr FB.0050.191.2018.EW
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 18 grudnia 2018 r.  [1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r., poz. 1000, 1349, 1432. [2] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r., poz. 650, 723, 1365.