96 Uchwała nr XI/84/03 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 maja 2003 r.

w sprawie „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej we wsi Mieczewo, obejmującego obszar działek o nr ewid. 206 i 207”

Publikator Dz. Urz. Woj. Wielk. nr 120, poz. 2216 z 8 lipca 2003 r. (otwiera się w nowej karcie)
Status obowiązuje
Numer w wykazie MPZP 96
  tekst (otwiera się w nowej karcie)
  rysunek (otwiera się w nowej karcie)
  georeferencja (tif, 236 KB)
  legenda (otwiera się w nowej karcie)
Dane przestrzenne

granica planu (gpkg, 86 KB)

  APP (xml, 18 KB)