Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Mosina rejon ul. Konopnickiej / Orzeszkowej

Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 124475-2015 z dnia 2015-08-21 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Mosina
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane : Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Ø200 mm z przyłączami Ø160 mm oraz sieci wodociągowej Ø180 mm. Zadanie inwestycyjne obejmuje poniższe zadania: 3-03-11-094-1 Mosina sieć...
Termin składania ofert: 2015-09-07

Mosina: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Mosina rejon ul. Konopnickiej / Orzeszkowej
Numer ogłoszenia: 269398 - 2015; data zamieszczenia: 12.10.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 124475 - 2015r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Mosina, Pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina, woj. wielkopolskie, tel. 61 8109500, faks 61 8109558.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Mosina rejon ul. Konopnickiej / Orzeszkowej.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane : Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Ø200 mm z przyłączami Ø160 mm oraz sieci wodociągowej Ø180 mm. Zadanie inwestycyjne obejmuje poniższe zadania: 3-03-11-094-1 Mosina sieć wodociągowa w rejonie ul. Konopnickiej i Orzeszkowej 3-03-15-166-1 Mosina kanalizacja sanitarna w rejonie ul. Konopnickiej i Orzeszkowej Płatnikiem będzie AQUANET S.A ul. Dolna Wilda 126 ; 61-492 Poznań Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane obejmujące w szczególności : 1. Roboty montażowe dla sieci kanalizacyjnej a) wykopy z umocnieniem ścian b) podsypki i obsypki rurociągów c) rurociągi z rur PVC o śr. zewn. 200 mm łączone metodą na wcisk d) studnie rewizyjne Ø 1000 mm e) studnie rewizyjne Ø 425 mm f) kanały PVC o śr. zew 160 mm długości łączone metodą na wcisk g) oznakowanie trasy sieci kanalizacyjnej h) próba szczelności i) monitoring TV sieci kanalizacyjnej 2. Roboty montażowe dla sieci wodociągowej a) wykopy z umocnieniem ścian b) podsypki i obsypki rurociągów c) rurociągi z rur PVC o śr. zewn. 180 mm łączone zgrzewaniem doczołowym d) hydranty Ø 80 mm e) oznakowanie trasy sieci wodociągowej f) próba szczelności, g) badania jakości wody h) badanie wydajności hydrantów i ciśnienia wody 3. Roboty drogowe odtworzeniowe a) naprawy dróg gruntowych przez mechaniczne profilowanie drogi b) naprawy dróg gruntowych przez mechaniczne zagęszczenie nawierzchni c) odtworzenie nawierzchni po trasie wykopów zrealizowanego wodociągu i kanalizacji sanitarnej tłuczniem kamiennym granitowym o grubości warstwy tłucznia = 20 cm wraz z robotami towarzyszącymi, d) oznakowanie robót w terenie, obsługa geodezyjna z inwentaryzacją powykonawczą. 4. Wykonanie 70 przyłączy zakończonych studzienkami kanalizacyjnymi typu ,VAVIN fi 450 , a zlokalizowanych bezpośrednio na działkach mieszkańców. UWAGA: ilość w/w przyłączy, z uwagi na możliwość odmowy podpisania zgody przez właścicieli, może ulec zmniejszeniu Przy realizacji robót budowlano - montażowych należy stosować obowiązujące na obszarze działania Aquanet S.A.: Wytyczne do projektowania i wykonawstwa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz przyłączy (opracowanie Aquanet S.A. styczeń 2013r.) wraz z załącznikami dotyczącymi m.i. standardów materiałowych Opłata za odbiory sieci kanalizacji sanitarnej sieci wodociągowej na rzecz Aquanet ponosi Wykonawca robót. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki : - Przedmiar robót - załącznik nr 8 do SIWZ . - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - załącznik nr 9 do SIWZ - Dokumentacja projektowa - załącznik nr 10 do SIWZ - Dokumentacja geotechniczna - załącznik nr 11 do SIWZ Symbol Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) : 45 23 13 00 - 8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków 45 11 12 00 - 0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 45 23 32 20 - 7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późn zm.), ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 z późn. zm.) i ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) Tam, gdzie na rysunkach, w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, w przedmiarach robót, zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów równoważnych, pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót w zgodzie z wydanym pozwoleniem na budowę oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach. Zamieszczone w dokumentacjach projektowych, specyfikacjach technicznych lub innych dokumentach wymienione nazwy producentów użyto jedynie w celu przykładowym. Wszędzie gdzie są one wskazane , należy czytać w ten sposób, że towarzyszy im określenie -lub równoważne-. Przez pojęcie -lub równoważne- Zamawiający rozumie oferowanie materiałów gwarantujących realizację zadania w zgodzie z wydanym pozwoleniem na budowę oraz zapewniających uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach. Zastosowanie rozwiązań równoważnych nie może prowadzić do pogorszenia właściwości przedmiotu zamówienia w stosunku do przewidzianych w pierwotnej dokumentacji technicznej, ani do zmiany ceny ani do naruszenia przepisów prawa. Jednocześnie wymogi muszą być spełnione w zakresie: - gabarytów i konstrukcji (wielkość, rodzaj, właściwości fizyczne oraz liczba elementów składowych); - charakteru użytkowego (tożsamość funkcji); - parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne, konstrukcje); - parametrów bezpieczeństwa użytkowania; - standardów emisyjnych. W przypadku spełnienia powyższych warunków Zamawiający dopuszcza stosowanie rozwiązań równoważnych. Jednocześnie Zamawiający informuje, że ciężar dowodu wykonania równoważności spoczywa na Wykonawcy..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.13.00-8, 45.11.12.00-0, 45.23.32.20-7.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09.10.2015.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 21.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2315609,01 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
·         Cena wybranej oferty: 1259305,13
·         Oferta z najniższą ceną: 1189177,29 / Oferta z najwyższą ceną: 2446263,71
·         Waluta: PLN .