Dostawa, uruchomienie i instalacja komputerów wraz ze sprzętem umożliwiającym dostęp do sieci Internet oraz oprogramowania do projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy

05/02/2015    S25    Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Udzielenie zamówienia - Procedura otwarta  Polska-Mosina: Urządzenia komputerowe
2015/S 025-041557
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Dostawy

Dyrektywa 2004/18/WE Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe Gmina Mosina
pl. 20 Października 1
Osoba do kontaktów: Agnieszka Kasprzyk
62-050 Mosina
POLSKA
Tel.: +48 618109538
E-mail: agnieszka.kasprzyk@mosina.pl
Faks: +48 618109558
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.mosina.pl
I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności Ogólne usługi publiczne
Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1)Opis II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu Dostawa, uruchomienie i instalacja komputerów wraz ze sprzętem umożliwiającym dostęp do sieci Internet oraz oprogramowania do projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Mosina".
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług Dostawy
Kupno
Kod NUTS
II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu Dostawa, uruchomienie i instalacja komputerów oraz oprogramowania wraz ze sprzętem umożliwiającym dostęp do sieci Internet Beneficjentom Ostatecznym (zwanych dalej „BO") za pośrednictwem samodzielnych i sieciowych punktów dostępowych na terenie Gminy Mosina, w skład której wchodzi:
1. Dostawa 200 komputerów przenośnych - laptopów, 60 komputerów stacjonarnych - All-In-One.
2. Umożliwienie dostępu do sieci internetowej 120 BO za pośrednictwem Samodzielnych punktów dostępowych AP I wraz z abonamentem do 31.12.2019.
3. System obsługi Sieciowych AccesPointów - Radiowa Sieć Miejska (zwanych dalej „RSM") - umożliwiający dostęp do sieci internetowej 80 BO i 60 komputerom (w 5 jednostkach podległych) wraz z abonamentem do 31.12.2019.
RSM składa się z 80 szt. Radiowej Stacji Klienckiej, Firewalla - 1 szt., Przełącznika Głównego - 1 szt., Przełącznika Dostępowego - 4 szt., Kontrolera Sieci Radiowej - 1szt., Radiowy punkt dostępowy AP „sieciowy" zewnętrzny - 25 szt., Radiowy punkt Dostępowy AP „sieciowy" wewnętrzny - 5 szt., Radiolinia. 4 kpl. - 8 urządzeń, 8 masztów kratowych.
BO i urządzenia RSM należy zainstalować, skonfigurować oraz podłączyć do Internetu.
Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) stanowi załącznik nr 1A do SIWZ.
II.1.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 30200000, 30213100, 30213300, 32418000, 72411000
II.1.6)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA) Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.2)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień) II.2.1)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień) Wartość: 1 816 081,47 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23
Sekcja IV: Procedura
IV.1)Rodzaj procedury IV.1.1)Rodzaj procedury Otwarta
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia Najniższa cena
IV.3)Informacje administracyjne IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą IK.271.20.2014
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia Ogłoszenie o zamówieniu
Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2014/S 170-301521 z dnia 5.9.2014
Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Nazwa: Dostawa, uruchomienie i instalacja komputerów wraz ze sprzętem umożliwiającym dostęp do sieci Internet oraz oprogramowania do projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Mosina V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia: 2.2.2015
V.2)Informacje o ofertach Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia Konwerga Sp. z o.o.
ul. Janikowska 21
61-070 Poznań
POLSKA
V.4)Informacje na temat wartości zamówienia Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 1 487 317,07 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 1 816 081,47 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: tak
Wartość lub część zamówienia, które prawdopodobnie będzie zlecone stronom trzecim:
Nieznana
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): Projekt pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Mosina" współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka „Dotacje na Innowacje" „Inwestujemy w Waszą przyszłość".
VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 2.2.2015