Komunikat o losowaniu numerów list

K O M U N I K A T
Miejskiej Komisji Wyborczej w Mosinie
z dnia 21 stycznia 2015 roku
 
 1. Miejska Komisja Wyborcza w Mosinie informuje, że zgodnie z art. 410 §7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks Wyborczy (Dz. U. Nr 21 poz. 112 z późn. zm.) na podstawie rejestracji list kandydatów w wyborach do rady gminy na obszarze jej właściwości, najpóźniej w 21 dniu przed dniem wyborów, przyznaje, numery, listom kandydatów.

 2. Losowanie odbędzie się publicznie w dniu 26 stycznia 2015 r. o godz. 16.00 w Urzędzie Miejskim w Mosinie, pl. 20 Października 1, pok. nr 110.
  Losowanie zostanie przeprowadzone w następujący sposób:
  a)   dwa pojemniki będą umieszczone w widocznym miejscu. Do jednego pojemnika zostanie włożonych tyle zwiniętych kartek z kolejnymi numerami dla list, ile jest uprawnionych komitetów. Do drugiego pojemnika zostaną włożone kartki z nazwami komitetów wyborczych. Oba rodzaje losowanych kartek będą umieszczone w małych i nieprzezroczystych pojemnikach,
  b)   czynności losowania dokonają dwaj członkowie Miejskiej Komisji Wyborczej w Mosinie. Jedna osoba będzie losowała numer dla list, zaś druga osoba - nazwę komitetu wyborczego. Wylosowany numer i nazwa komitetu będą odczytywane przez losujące osoby i następnie powtarzane przez Przewodniczącego MKW w Mosinie,
  c)    wyjęte z pojemników kartki będą łączone i zszywane, stanowić one będą dokumentację losowania.

 3. Z przeprowadzonego losowania zostanie sporządzony protokół, a informacja o przyznanych numerach list kandydatów niezwłocznie zostanie przekazana, w formie obwieszczenia oraz opublikowana na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Mosinie.
 
Przewodniczący
Miejskiej Komisji Wyborczej w Mosinie