Komunikat o sprawozdaniach finansowych komitetów wyborczych

KOMUNIKAT
Komisarza Wyborczego w Poznaniu
z dnia 10 grudnia 2014 r.
o miejscu, czasie i terminie składania sprawozdań finansowych komitetów wyborczych biorących udział w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Zgodnie z art.142 § 1 i art. 476 § 2 Kodeksu wyborczego, pełnomocnik finansowy komitetu wyborczego zobowiązany jest w ciągu 3 miesięcy od dnia wyborów złożyć sprawozdanie o przychodach, wydatkach i zobowiązaniach finansowych komitetu, przy czym:
Na podstawie Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 lutego 2014 r. w sprawie określenia właściwości terytorialnej komisarzy wyborczych, właściwości rzeczowej w zakresie wykonywania czynności o charakterze ogólnowojewódzkim oraz trybu pracy komisarzy wyborczych (Monitor Polski z 2014 r. poz. 185) informuję, że:
sprawozdania finansowe komitetów wyborczych,
które brały udział w zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. wyborach do rad gmin, rad powiatów
i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, przyjmowane będą:
Wzory sprawozdań finansowych oraz wykaz wymaganych dokumentów określonych w ww. Rozporządzeniach Ministra Finansów są dostępne na stronie internetowej pkw.gov.pl.
Sprawozdania finansowe można dostarczyć przez pełnomocnika finansowego, upoważnioną osobę lub przesyłką pocztową - w tym przypadku o dotrzymaniu terminu decyduje data wpływu do Komisarza Wyborczego.
Komisarz Wyborczy
w Poznaniu
/-/ Henryk Komisarski