Uchwała o ponownym głosowaniu

Uchwała
Miejskiej Komisji Wyborczej w Mosinie
z dnia 18 listopada 2014 r.
o przeprowadzeniu ponownego głosowania
w wyborach Burmistrza Gminy Mosina
w dniu 30 listopada 2014 r.
 
Na podstawie art. 473 § 6 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.) Miejska Komisja Wyborcza w Mosinie stwierdza, co następuje:
§ 1.
  1. W wyborach przeprowadzonych w dniu 16 listopada 2014 r. żaden z 6 kandydatów nie został wybrany na Burmistrza Gminy Mosina, ponieważ nie otrzymał więcej niż połowę ważnie oddanych głosów.
  2. W dniu 30 listopada 2014 r. zostanie przeprowadzone ponowne głosowanie na dwóch kandydatów, którzy otrzymali największą liczbę ważnych głosów.
  3. Kandydatami na burmistrza Gminy Mosina w ponownym głosowaniu są:
1)     KRZYŻANOWSKI Waldemar Andrzej zgłoszony przez KW NOWOCZESNA RZECZPOSPOLITA MOSIŃSKA
2)     RYŚ Jerzy zgłoszony przez KW STOW. NA RZECZ ROZWOJU ZIEMI MOSIŃSKIEJ
  1. Głosowanie zostanie przeprowadzone w godzinach od 7.00 do 21.00 w tych samych lokalach wyborczych, co w dniu 16 listopada 2014 r.
§ 2
  1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości przez rozplakatowanie na obszarze gminy.
  2. Druk i rozplakatowanie zapewni Burmistrz Gminy Mosina
Przewodniczący
Miejskiej Komisji Wyborczej w Mosinie
(-) Krzysztof Kantorczyk