Uchwała o zarządzeniu przerwy w pracy

Uchwała

Miejskiej Komisji Wyborczej w Mosinie

z dnia 17 listopada 2014 r.

w sprawie zarządzenia przerwy w pracy.

 

Na podstawie art. 180 § 1 ust. 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.1) Miejska Komisja Wyborcza w Mosinie uchwala, co następuje:

§ 1.

  1. Ustala się przerwę w pracy Miejskiej Komisji Wyborczej do czasu usprawnienia systemu informatycznego dostarczonego przez Państwową Komisję Wyborczą w zakresie umożliwienia sporządzenia prawidłowego protokołu z wynikami głosowania do Rady Gminy oraz na Burmistrza.
  2. Komisja pozostaje w stanie gotowości do kontynuowania pracy na informację przekazaną przez Delegaturę Krajowego Biura Wyborczego w Poznaniu.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Miejska Komisja Wyborcza
w Mosinie