Komunikat o losowaniu

K O M U N I K A T
Miejskiej Komisji Wyborczej w Mosinie
z dnia 17 października 2014 roku
 
  1. Miejska Komisja Wyborcza w Mosinie informuje, że zgodnie z art. 410 §7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks Wyborczy (Dz. U. Nr 21 poz. 112 z późn. zm.) na podstawie rejestracji list kandydatów w wyborach do rady gminy na obszarze jej właściwości, najpóźniej w 21 dniu przed dniem wyborów, przyznaje, listom kandydatów komitetów niespełniających żadnego z warunków określonych w art. 409 §1 i 2 Kodeksu Wyborczego, numery:
  1. dla list kandydatów komitetów wyborczych zarejestrowanych w więcej niż jednym okręgu wyborczym - spośród numerów następujących po numerach przyznanych w trybie art. 410 §5 pkt 2 Kodeksu Wyborczego przez Komisarza Wyborczego w Poznaniu;
  2. dla list kandydatów komitetów wyborczych zarejestrowanych w jednym okręgu wyborczym - spośród numerów następujących po numerach przyznanych w trybie pkt 1.
      II. Losowanie odbędzie się publicznie w dniu 23 października 2014 r. o godz. 14.00 w Urzędzie Miejskim w Mosinie, pl. 20 Października 1, pok. nr 110.
Losowanie zostanie przeprowadzone w następujący sposób:
  1. dwa pojemniki będą umieszczone w widocznym miejscu. Do jednego pojemnika zostanie włożonych tyle zwiniętych kartek z kolejnymi numerami dla list, ile jest uprawnionych komitetów. Do drugiego pojemnika zostaną włożone kartki z nazwami komitetów wyborczych. Oba rodzaje losowanych kartek będą umieszczone w małych i nieprzezroczystych pojemnikach,
  2. czynności losowania dokonają dwaj członkowie Miejskiej Komisji Wyborczej w Mosinie. Jedna osoba będzie losowała numer dla list, zaś druga osoba - nazwę komitetu wyborczego. Wylosowany numer i nazwa komitetu będą odczytywane przez losujące osoby i następnie powtarzane przez Przewodniczącego MKW w Mosinie,
  3. wyjęte z pojemników kartki będą łączone i zszywane, stanowić one będą dokumentację losowania.
      III. Z przeprowadzonego losowania zostanie sporządzony protokół, a informacja o przyznanych numerach list kandydatów niezwłocznie zostanie przekazana, w formie obwieszczenia oraz opublikowana na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Mosinie.
 
Ponadto informuję, że po losowaniu numerów list kandydatów na radnych nastąpi losowanie osób do składów obwodowych Komisji Wyborczych w Mosinie.
Przewodniczący
Miejskiej Komisji Wyborczej w Mosinie