(772) Wniosek radnego Jana Marciniaka w sprawie kserokopii umów cywilno-prawnych zawartych przez organ wykonawczy Gminy Mosina oraz dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych z firmą

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF