BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO NA TERENIE GMINY MOSINA-II.

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 359876-2013 z dnia 2013-09-05 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Mosina
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane : Budowa oświetleń drogowych na terenie gminy Mosina - II obejmujących zadania : Część 1. Zadanie nr 1. Budowa linii kablowej energetycznej oświetlenia drogowego w miejscowości...
Termin składania ofert: 2013-09-20


Mosina: BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO NA TERENIE GMINY MOSINA-II.
Numer ogłoszenia: 393190 - 2013; data zamieszczenia: 27.09.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 359876 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Mosina, Pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina, woj. wielkopolskie, tel. 61 8109500, faks 61 8109558.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO NA TERENIE GMINY MOSINA-II..

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane : Budowa oświetleń drogowych na terenie gminy Mosina - II obejmujących zadania : Część 1. Zadanie nr 1. Budowa linii kablowej energetycznej oświetlenia drogowego w miejscowości Mosina, ul. Sowiniecka i w m. Sowiniec - Mosina przy ulicy Sowinieckiej - ETAP I polegająca na wykonaniu w szczególności, następujących robót : a) zabudowanie szafki oświetleniowej SO wraz z wyposażeniem 1 kpl. , b) zabudowanie 5 słupów oświetleniowych stalowych ocynkowanych ośmiokątnych o h = 4 m o numerze : I/1/1 , I/1/2, I/1/3, I/1/4, I/1/5 (oznaczenia wg projektu ) i 5 opraw sodowych energooszczędnych ze źródłem światła 70 W wraz z ułożeniem linii kablowej oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Sowinieckiej w Mosinie i ścieżki pieszo- rowerowej wraz z robotami towarzyszącymi: oznakowaniem robót w terenie, obsługą geodezyjną z inwentaryzacją powykonawczą oraz założeniem książki obiektu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki : - Przedmiar robót - załącznik nr 7 do SIWZ . - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - złącznik nr 8 do SIWZ - Dokumentacja projektowa - załącznik nr 9 do SIWZ - Projekt czasowej organizacji ruchu - załącznik nr 10 do SIWZ Część 2. Zadanie nr 2.Budowa energetycznej linii kablowej nn 0,4 KV oświetlenia terenu w miejscowości Mosina przy ul. Krasickiego - ETAP I polegająca na wykonaniu, w szczególności, następujących robót : a) zabudowanie szafki sterowniczo -pomiarowej SO wraz z wyposażeniem 1 kpl. , b) zabudowanie 3 słupów oświetleniowych aluminiowych koloru naturalnego o h = 4,5 m o numerze : 15, 14, 13 (oznaczenia wg projektu ) i 3 opraw wandaloodpornych z kloszem mlecznym z daszkiem ze źródłem światła 100W wraz z ułożeniem linii kablowej oświetlenia terenu - od strony ulicy Strzeleckiej w Mosinie na terenie znajdującego się budynku szkoły przy ulicy Krasickiego w Mosinie wraz z robotami towarzyszącymi: oznakowaniem robót w terenie, obsługą geodezyjną z inwentaryzacją powykonawczą oraz założeniem książki obiektu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki : - Przedmiar robót - załącznik nr 11 do SIWZ . - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - złącznik nr 12 do SIWZ - Dokumentacja projektowa - załącznik nr 13 do SIWZ - Projekt czasowej organizacji ruchu - załącznik nr 14 do SIWZ Część 3. Zadanie nr 3. Budowa linii kablowej energetycznej nn 0,4 KV oświetlenia drogowego w miejscowości Czapury , przy ulicy Poznańskiej polegająca na wykonaniu, w szczególności, następujących robót : a) zabudowanie szafki oświetlenia ulicznego SO wraz z wyposażeniem 1 kpl. , b) zabudowanie 8 słupów oświetleniowych stalowych ocynkowanych ośmiokątnych o h = 7 m z 8 wysięgnikami (w tym 7 wysięgników jednoramiennych i 1 wysięgnik dwuramienny) i 9 oprawami sodowymi energooszczędnymi ze źródłem światła 100 W wraz z ułożeniem linii kablowej oświetlenia ulicznego wraz z robotami towarzyszącymi: oznakowaniem robót w terenie, obsługą geodezyjną z inwentaryzacją powykonawczą oraz założeniem książki obiektu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki : - Przedmiar robót - załącznik nr 15 .do SIWZ . - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - złącznik nr 16 do SIWZ - Dokumentacja projektowa - załącznik nr 17 cz. 1 do SIWZ -Dokumentacja projektowa - załącznik nr 17 cz. 2 do SIWZ Część 4. Zadanie nr 4. Budowa energetycznej linii kablowej nn 0,4 KV oświetlenia ulicznego w miejscowości Krosno przy ulicy Bocznej i Strzeleckiej - ul. Boczna - ETAP I polegająca na wykonaniu, w szczególności, następujących robót : a) zabudowanie szafki sterująco-pomiarowej SO wraz z wyposażeniem 1 kpl. , b) zabudowanie 2 słupów oświetleniowych stalowych ocynkowanych ośmiokątnych o h = 7 m o numerze : 2 , 3 ( oznaczenia wg projektu) z 2 wysięgnikami i 2 oprawami energooszczędnymi ze źródłem światła 100 W wraz z ułożeniem linii kablowej oświetlenia ulicznego wraz z robotami towarzyszącymi: oznakowaniem robót w terenie, obsługą geodezyjną z inwentaryzacją powykonawczą . Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki : - Przedmiar robót - załącznik nr 18 do SIWZ . - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - złącznik nr 19 do SIWZ - Dokumentacja projektowa - załącznik nr 20 cz. 1 do SIWZ - Dokumentacja projektowa - załącznik nr 20 cz. 2 do SIWZ - Projekt czasowej organizacji ruchu - załącznik nr 21 do SIWZ Część 5. Zadanie nr 5. Budowa linii kablowej energetycznej nn 0,4KV oświetlenia zewnętrznego placu rekreacyjnego w miejscowości Pecna przy ulicy Łąkowa / Kwiatowa. a) zabudowanie szafki oświetlenia ulicznego SO wraz z wyposażeniem 1 kpl. , b) w szafce SO zabudowanie 2-ch gniazd 1 fazowych (230 V,16 A) c) zabudowanie 5 słupów oświetleniowych aluminiowych koloru naturalnego o h = 4 m i 5 opraw wandaloodpornych z kloszem przezroczystym z daszkiem ze źródłem światła 70 W wraz z ułożeniem linii kablowej oświetlenia wraz z robotami towarzyszącymi: oznakowaniem robót w terenie, obsługą geodezyjną z inwentaryzacją powykonawczą . Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki : - Przedmiar robót - załącznik nr 22 do SIWZ . - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - złącznik nr 23 do SIWZ - Dokumentacja projektowa - załącznik nr 24 cz. 1 do SIWZ - Dokumentacja projektowa - załącznik nr 24 cz. 2 do SIWZ Zamieszczone w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej lub innych dokumentach wymienione nazwy producentów użyto jedynie w celu przykładowym. Wszędzie gdzie są one wskazane należy czytać w ten sposób, że towarzyszy im określenie lub równoważne..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.31.61.10-9, 45.23.14.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Zadanie nr 1. Budowa linii kablowej energetycznej oświetlenia drogowego w miejscowości Mosina, ul. Sowiniecka i w m. Sowiniec - Mosina przy ulicy Sowinieckiej - ETAP I

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.09.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 25373,71 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Część NR: 2   

Nazwa: Zadanie nr 2.Budowa energetycznej linii kablowej nn 0,4 KV oświetlenia terenu w miejscowości Mosina przy ul. Krasickiego - ETAP I

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.09.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 15645,27 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Część NR: 3   

Nazwa: Zadanie nr 3. Budowa linii kablowej energetycznej nn 0,4 KV oświetlenia drogowego w miejscowości Czapury , przy ulicy Poznańskiej

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.09.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 51330,37 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Część NR: 4   

Nazwa: Zadanie nr 4. Budowa energetycznej linii kablowej nn 0,4 KV oświetlenia ulicznego w miejscowości Krosno przy ulicy Bocznej i Strzeleckiej - ul. Boczna - ETAP I

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.09.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 13181,77 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Część NR: 5   

Nazwa: Zadanie nr 5. Budowa linii kablowej energetycznej nn 0,4KV oświetlenia zewnętrznego placu rekreacyjnego w miejscowości Pecna przy ulicy Łąkowa / Kwiatowa.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.09.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 19957,14 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ