Wykonanie remontu pomieszczeń części parteru budynku ul. Krotowskiego w Mosinie

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 297486-2013 z dnia 2013-07-26 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Mosina
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu remontu pomieszczeń części parteru budynku ul. Krotowskiego w Mosinie. Budynek o powierzchni 173,26 - m² , usytuowany w Mosinie, przy ul. Krotowskiego Roboty budowlane...
Termin składania ofert: 2013-08-12


Mosina: Wykonanie remontu pomieszczeń części parteru budynku ul. Krotowskiego w Mosinie
Numer ogłoszenia: 361750 - 2013; data zamieszczenia: 06.09.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 297486 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Mosina, Pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina, woj. wielkopolskie, tel. 61 8109500, faks 61 8109558.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie remontu pomieszczeń części parteru budynku ul. Krotowskiego w Mosinie.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu remontu pomieszczeń części parteru budynku ul. Krotowskiego w Mosinie. Budynek o powierzchni 173,26 - m² , usytuowany w Mosinie, przy ul. Krotowskiego Roboty budowlane obejmują m. innymi następujący zakres prac : 1. Roboty ogólnobudowlane: 1.1 roboty rozbiórkowe 1.2 roboty wewnętrzne w zakresie ścian i sufitów 1.3 malowanie pomieszczeń 1.4 stolarka otworowa 1.5 elementy kowalsko-ślusarskie 1.6 glazura ścienna 1.7 posadzki 2. Instalacje sanitarne 2.1 roboty demontażowe 2.2 instalacja zimnej i ciepłej wody 2.3 instalacja kanalizacyjna 2.4 instalacja centralnego ogrzewania 3. Instalacje elektryczne 3.1 przyłącze 3.2 instalacje elektryczne wewnętrzne i zewnętrzne 3.3 połączenia wyrównawcze 3.4 pomiary Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki zawierające: - Przedmiary robót- załącznik nr 8 do SIWZ, - Szczegółowe Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robót - załącznik nr 9 do SIWZ, - Dokumentacja projektowa - załącznik nr 10 do SIWZ...

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.00.00-2, 45.31.10.00-3, 45.33.10.00-6, 45.33.00.00-9, 45.33.11.00-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06.09.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 108465,08 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ