Dostawa 350 sztuk nowych płyt drogowych żelbetowych o wymiarach 300x150x15 cm. dla Gminy Mosina

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:www.mosina.pl

Mosina: Dostawa 350 sztuk nowych płyt drogowych żelbetowych o wymiarach 300x150x15 cm. dla Gminy Mosina.
Numer ogłoszenia: 189730 - 2013; data zamieszczenia: 15.05.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Mosina , Pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina, woj. wielkopolskie, tel. 61 8109500, faks 61 8109558.·         Adres strony internetowej zamawiającego: www.mosina.plI. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIAII.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa 350 sztuk nowych płyt drogowych żelbetowych o wymiarach 300x150x15 cm. dla Gminy Mosina..II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zamówienie obejmuje dostawę 350 sztuk nowych płyt drogowych żelbetowych o wymiarach 300x150x15 cm dla Gminy Mosina. Wytrzymałość płyt drogowych powinna umożliwiać poruszanie się po nich pojazdów o masie całkowitej brutto 50 kN. Płyty powinny posiadać atest lub inny równoważny dokument, który Wykonawca dostarczy wraz z dostawą płyt. Płyty powinny być krzyżowo zbrojone stalą w strefie dolnej i górnej z 4 uchwytami montażowymi. Wykonawca w ramach niniejszego zamówienia zapewni transport płyt wraz z ich załadunkiem i rozładunkiem na miejsce dostawy tj. miejscowość Czapury ul. Leśna - 210 szt. oraz ul. Kręta - 90 szt. i miejscowość Wiórek ul. Szkolna- 50 szt..II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44.17.10.00-9.II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 30.SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYMIII.1) WADIUMInformacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.III.2) ZALICZKIIII.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadaniaOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunkuo    Zamawiający nie skonkretyzował tego warunku.·         III.3.2) Wiedza i doświadczenieOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunkuo    Zamawiający nie skonkretyzował tego warunku.·         III.3.3) Potencjał technicznyOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunkuo    Zamawiający nie skonkretyzował tego warunku.·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówieniaOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunkuo    Zamawiający nie skonkretyzował tego warunku.·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowaOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunkuo    Zamawiający nie skonkretyzował tego warunku.III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWYIII.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznychJeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

SEKCJA IV: PROCEDURAIV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIAIV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.IV.2) KRYTERIA OCENY OFERTIV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNEIV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mosina.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Mosinie Pl. 20 Października 1 62-050 Mosina.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.05.2013 godzina 10:50, miejsce: Urząd Miejski w Mosinie Pl. 20 Października 1 62-050 Mosina pokoj nr 107.IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie Otwarcie ofert: 23.05.2013 r. o godz. 11:00, miejsce: Urząd Miejski w Mosinie,
Pl.20 Października 1, 62-050 Mosina pokój nr 110.
 

SIWZ 

Załącznik nr 5 do SIWZ - Projekt umowy