Remont cząstkowy ulic i dróg o nawierzchni bitumicznej (asfaltowej) na terenie miasta i gminy Mosina 2013

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 108290-2013 z dnia 2013-03-19 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Mosina
Zamówienie obejmuje remonty cząstkowe ulic, dróg i chodników o nawierzchni bitumicznej (asfaltowej) - dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta Mosina oraz dróg gminnych na terenie miasta i gminy Mosina . Roboty remontowe...
Termin składania ofert: 2013-04-03


Mosina: Remont cząstkowy ulic i dróg o nawierzchni bitumicznej (asfaltowej) na terenie miasta i gminy Mosina 2013
Numer ogłoszenia: 147286 - 2013; data zamieszczenia: 15.04.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 108290 - 2013r.Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Mosina, Pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina, woj. wielkopolskie, tel. 61 8109500, faks 61 8109558.I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont cząstkowy ulic i dróg o nawierzchni bitumicznej (asfaltowej) na terenie miasta i gminy Mosina 2013.II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zamówienie obejmuje remonty cząstkowe ulic, dróg i chodników o nawierzchni bitumicznej (asfaltowej) - dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta Mosina oraz dróg gminnych na terenie miasta i gminy Mosina . Roboty remontowe obejmują naprawę nawierzchni bitumicznych w ilości 1200 m². Jako granicę przyjęto wykonanie napraw jednostkowych o powierzchni do 20 m2. W ramach tego zakresu robót należy wykonać następujące roboty: - dociąć w sposób mechaniczny krawędzie uszkodzenia asfaltu do linii prostych, tak by nadać kształt figury geometrycznej, - wykuć mechanicznie do głębokości min. 5cm oraz oczyścić odcięte krawędzie i usunąć rumosz na pryzmy, poza obręb robót. Całość urobku Wykonawca winien wywieźć we własnym zakresie, - dokonać skropienia uszkodzenia oraz posmarować emulsją asfaltową jego krawędzie, - na tak przygotowaną powierzchnię należy ułożyć nową warstwę betonu asfaltowego o grubości min. 5 cm, wykonać jego zagęszczenia oraz dokonać posmarowania wszystkich jego styków z nawierzchnią istniejącą. Naprawa uszkodzenia musi być wysokościowo dostosowana do powierzchni nawierzchni istniejącej. Zakresy prac będą przekazywane w formie pisemnej. W ramach wszystkich robót objętych projektem Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia robót poprzez prawidłowe tymczasowe oznakowanie, zgodne z instrukcją oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym (MPNNI24 poz. 184) Wszyscy pracownicy biorący udział w robotach muszą być przeszkoleni pod względem BHP. Koszty podane przez Wykonawcę muszą obejmować jednocześnie koszty związane z zabezpieczeniem robót (oznakowaniem robót). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki zawierające: - Przedmiary robót- załącznik nr 6 do SIWZ - Szczegółowe Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robót - załącznik nr 7 do SIWZ - Dokumentacja projektowa - załącznik nr 8 do SIWZ..II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.52-0, 45.23.31.42-6, 45.23.31.41-9.SEKCJA III: PROCEDURAIII.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczonyIII.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE·         Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nieSEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIAIV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.04.2013.IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:·         Maciej Fajfer PUH Trans-Bau-Project, Pl.20Października 9, 62-050 Mosina, kraj/woj. wielkopolskie. IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 191410,98 PLN.IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ·         Cena wybranej oferty: 66420,00·         Oferta z najniższą ceną: 66420,00 / Oferta z najwyższą ceną: 113652,00·         Waluta: PLN.