Zagospodarowanie terenu boiska szkolnego SP nr 1 w Mosinie – etap I

Mosina, dnia  23.11.2012 r.

Sprawa: IK.271.34.2012  

                                                          

Do wszystkich Wykonawców nr post.: IK.271.34.2012  
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr IK.271.34.2012 w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania: „Zagospodarowanie terenu boiska szkolnego SP nr 1 w Mosinie – etap I”.
 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r, Nr 113, poz. 759) Gmina Mosina – Urząd Miejski w Mosinie zawiadamia, iż w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jako najkorzystniejszą ofertę wybrano:

 

Ofertę nr 5 – złożoną przez:

Komplex-Bruk s.c. R. Kociałkowski – D. Kurzawa, Ul. Chopina 4/9, 63-100 Śrem. 

Oferta otrzymała największą liczbę 100 punktów, spełnia wszystkie wymagania postawione przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jest najkorzystniejsza pod względem kryterium – cena.

 

Jednocześnie zawiadamiamy, iż w niniejszym postępowaniu zostały złożone następujące oferty  niepodlegajace odrzuceniu:

Oferta Nr 1 złożona przez Kształtowanie Zieleni Grzegorczyk Spółka Jawna,Ul. Porannej Rosy 3, Kamionki, 62-023 Gądki (oferta z liczbą punktów 58,15 została sklasyfikowana na VIII miejscu).

Oferta Nr 2 złożona przez Marek Dachtera Zakład Robót Drogowych, Ul. Ks. I. Posadzego 5B, 62-040 Puszczykowo (oferta z liczbą punktów 70,70 została sklasyfikowana na IV miejscu).

Oferta Nr 3 złożona przez Zbigniew Nowak, Solid-Bruk Nowak, Ul. Gen. Sikorskiego 5, 62-025 Kostrzyn (oferta z liczbą punktów 77,14 została sklasyfikowana na III miejscu).

Oferta Nr 4 złożona przez Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Budowlane DZIEWIĄTKA Sp. z o.o. w organizacji, Ul. Sielska 17a, 60-129 Poznań oraz M Budownictwo Sp. z o.o., Ul. Głogowska 31/33, 60-702 Poznań (oferta z liczbą punktów 63,82 została sklasyfikowana na VI miejscu).

Oferta Nr 7 złożona przez Marek Król Zakład Budowlano-Produkcyjny, Ul. Słoneczna 36, 62-064 Plewiska (oferta z liczbą punktów 64,58 została sklasyfikowana na V miejscu).

Oferta Nr 8 złożona przez Konsorcjum: Paweł Górecki Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „P.A.M.”, Czapury, ul. Poznańska 99, 61-160 Poznań oraz Izabela Zawadzka, PHU Trawmar , Daszewice, ul. Poznańska 39, 61-160 Poznań (oferta z liczbą punktów 59,77 została sklasyfikowana na VII miejscu).

Oferta Nr 9 złożona przez Krystyna Michałkowska, Zakład Robót Drogowych, Ul. Północna 16, 62-050 Rogalinek (oferta z liczbą punktów 92,71 została sklasyfikowana na II miejscu).

 

Informujemy, iż w postępowaniu złożono następujące oferty podlegające odrzuceniu:

Oferta nr 6 Ryszard Mielcarek, PUH Bud-Bruk, Ul. Józefa Wybickiego 7, 64-020 Czempiń.

Uzasadnienie faktyczne: Wykonawca został poinformowany o poprawie omyłki w kosztorysie zgodnie z art. 87 ust.2 pkt.3 ustawy Pzp i w wyznaczonym ustawowym 3 dniowym terminie nie wyraził zgody na poprawienie omyłki w kosztorysie ofertowym.

Uzasadnienie prawne: art. 89 ust.1 pkt.7 ustawy Pzp: „Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy”.  Zamawiający informuje, iż umowa w postępowaniu może zostać zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust.2, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.  Otrzymują:
  1. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
  2. www.mosina.pl
  3. Tablica ogłoszeń
  4. IK-a/a