Zagospodarowanie terenu na miejsce spotkań- Bocianowo- w Świątnikach (działka nr ewid. 74/1 i 212)

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 174339-2012 z dnia 2012-08-13 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Mosina
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane: Zagospodarowanie terenu na miejsce spotkań -Bocianowo- w Świątnikach (działka nr ewid. 74/1 i 212): 1. wykonanie zadaszonej sceny obejmujące prace: a) wykonanie fundamentu z bloczków...
Termin składania ofert: 2012-08-28


Mosina: Zagospodarowanie terenu na miejsce spotkań- Bocianowo- w Świątnikach (działka nr ewid. 74/1 i 212)
Numer ogłoszenia: 345348 - 2012; data zamieszczenia: 13.09.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 174339 - 2012r.Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Mosina, Pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina, woj. wielkopolskie, tel. 61 8109500, faks 61 8109558.I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zagospodarowanie terenu na miejsce spotkań- Bocianowo- w Świątnikach (działka nr ewid. 74/1 i 212).II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane: Zagospodarowanie terenu na miejsce spotkań -Bocianowo- w Świątnikach (działka nr ewid. 74-1 i 212): 1. wykonanie zadaszonej sceny obejmujące prace: a) wykonanie fundamentu z bloczków betonowych na zaprawie cementowej 0,4 m³, b) przygotowanie i montaż konstrukcji drewnianej sceny z drewna zaimpregnowanego1,74 m³, c) deskowanie połaci dachowych deskami zaimpregnowanymi oraz pokrycie 1x papą asfaltową oraz 1x papą termozgrzewalną wierzchniego krycia modyfikowanej elastomerem na osnowie z włókniny poliestrowej z posypką gruboziarnistą 27,0 m², d) wykonanie podłogi z desek zaimpregnowanych 20,0 m², e) oplecenie ścian sceny wikliną 26,0 m², f) wykonanie schodów o szer. 0,8m drewnianych 3,3 mb, g) wykonanie murka oporowego z kamienia polnego o wym. 0,4x0,25m na fundamencie betonowym 7,0mb. 2. wykonanie utwardzonego placu do tańczenia obejmujące prace: a) załadunek i wywóz ziemi z korytowania 9,67m³, b) ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża kat 1/2 37,20m², c) wykonanie warstwy odsączającej z piasku z zagęszczeniem mechanicznym grub 10cm 37,20m², d) wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowej 37,2m², e) wykonanie obrzeża betonowego na podsypce cementowo-piaskowej 18,2mb. 3. wykonanie ogrodzenia z siatki obejmujące prace: a) ogrodzenie z siatki stalowej ocynkowanej i powlekanej PCV o wys. 1,0m na słupkach z rur stalowych ocynkowanych powlekanych, kolor siatki zielony 40,0mb. 4. wykonanie ogrodzenia z drewna: a) ogrodzenie wysokości 1,5m z desek drewnianych nieobrzynanych zaimpregnowanych na słupkach stalowych osadzonych w fundamentach betonowych 12,0mb, b) furtki z desek drewnianych nieobrzynanych zaimpregnowanych ze słupkami stalowymi. Szerokość furtki 1,5m z łukiem górnym z napisem -bocianowo-. 5. wykonanie zieleni obejmujące prace: a) zakup humusu 20,0 m³, b) zakup trawy 400,0 m², c) zakup krzewów - np. tuja 40 szt, d) zakup palisady drewnianej z rollborderów zaimpregnowanych o wym.6,8x30x180 cm 40,0mb, e) zakup kory sosnowej 1,6 m³. 6. wyposażenie: a) zakup stołów drewnianych z ławami, zaimpregnowanych (1 stół + 2 ławy, min dł. 2,0 m) 7 kompletów, b) zakup składanych zadaszeń w formie namiotów rozciąganych (wymiary 2x4 m) 4 szt, c) zakup stojącego, przenośnego bociana, wykonanego z wikliny, wysokość 1,5m 1 szt, d) zakup tablicy informacyjnej, wys.1,9 m, tablica o wym.70x50 cm, konstrukcja drewniana zaimpregnowana 1 szt. 7. wykonanie instalacji elektrycznej obejmujące prace: a) instalacja zasilania sceny, b) instalacja oświetlenia zewnętrznego i pomiary elektryczne, c) dostawa i montaż kamery internetowej. wraz z: A. obsługą geodezyjną z inwentaryzacją powykonawczą, B. oznakowaniem robót w terenie, C. ochroną geodezyjnych punktów poligonowych. Inwestycja realizowana przy współfinansowaniu z Programu Wielkopolska Odnowa Wsi, w ramach II etapu konkursu -Pięknieje Wielkopolska Wieś. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki zawierające : - Przedmiary robót- załącznik nr 7 do SIWZ - Szczegółowe Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robót - załącznik nr 8 do SIWZ - Dokumentacja projektowa - załącznik nr 9 do SIWZ Zamieszczone w dokumentacjach projektowych, specyfikacjach technicznych lub innych dokumentach wymienione nazwy producentów użyto jedynie w celu przykładowym. Wszędzie gdzie są one wskazane, należy czytać w ten sposób, że towarzyszy im określenie lub równoważne..II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.20.00-5, 45.42.20.00-1, 45.26.12.10-9, 45.26.23.11-4, 45.26.25.00-6, 45.23.32.50-6, 45.34.20.00-6, 45.11.27.10-5, 45.31.00.00-3.SEKCJA III: PROCEDURAIII.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczonyIII.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE·         Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nieSEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIAIV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.09.2012.IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:·         Michał Budzinski OBUD, ul. 22 lipca 27, 62-065 Grodzisk Wlkp., kraj/woj. wielkopolskie. IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 48518,09 PLN.IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ·         Cena wybranej oferty: 93465,88·         Oferta z najniższą ceną: 93465,88 / Oferta z najwyższą ceną: 206013,50·         Waluta: PLN.