Komunikat Komisarza Wyborczego w Poznaniu

KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO W POZNANIU

Z DNIA 18 STYCZNIA 2011R.

o miejscu, czasie i terminie składania sprawozdań finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.

Na podstawie § 2 ust. 1 pkt 6 lit. c uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie określenia właściwości terytorialnej komisarzy wyborczych, właściwości rzeczowej w zakresie wykonywania czynności o charakterze ogólnowojewódzkim oraz trybu pracy komisarzy wyborczych (M. P. Nr 13, poz. 225 z późn. zm.) Komisarz Wyborczy w Poznaniu zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190) i art. 24 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1191), informuje:

1. Pełnomocnik finansowy komitetu wyborczego w terminie 3 miesięcy od dnia wyborów przedkłada organowi, któremu komitet złożył zawiadomienie o utworzeniu komitetu, sprawozdanie finansowe komitetu wyborczego o przychodach, wydatkach i zobowiązaniach finansowych komitetu (lub oświadczenie zastępujące sprawozdanie finansowe, o którym mowa w art. 84 ust. 2b Ordynacji wyborczej tj. odpowiednio:

do dnia 21 lutego 2011 r. - dla komitetów, których kandydaci nie uczestniczyli w ponownym głosowaniu w dniu 5 grudnia 2010 r.,

do dnia 7 marca 2011 r. - dla komitetów, których kandydaci uczestniczyli w ponownym głosowaniu w dniu 5 grudnia 2010 r.

2. Sprawozdania finansowe komitetów wyborczych są składane właściwemu komisarzowi wyborczemu, który przyjął zawiadomienie o utworzeniu komitetu wyborczego, tj.:

komitety wyborcze mające siedzibę na obszarze powiatów: kolskiego, konińskiego, słupeckiego, średzkiego, tureckiego, wrzesińskiego, oraz miasta na prawach powiatu Konin – w siedzibie Komisarza Wyborczego w Koninie, Al. 1–go Maja 7, w godzinach pracy Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Koninie;

komitety wyborcze mające siedzibę na obszarze powiatów: poznańskiego, gnieźnieńskiego, międzychodzkiego oraz miasta na prawach powiatu Poznań - w siedzibie Komisarza Wyborczego w Poznaniu, ul. Kościuszki 93, pok. 432 (IV piętro) w godzinach pracy Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Poznaniu;

komitety wyborcze mające siedzibę na obszarze powiatów: jarocińskiego, kaliskiego, kępińskiego, krotoszyńskiego, ostrowskiego, ostrzeszowskiego, pleszewskiego, oraz miasta na prawach powiatu Kalisz - w siedzibie Komisarza Wyborczego w Kaliszu, ul. Staszica 47A (wejście B, pokój 5), w godzinach pracy Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kaliszu;

komitety wyborcze mające siedzibę na obszarze powiatów: gostyńskiego, grodziskiego, kościańskiego, leszczyńskiego, nowotomyskiego, rawickiego, śremskiego, wolsztyńskiego oraz miasta na prawach powiatu Leszno - w siedzibie Komisarza Wyborczego w Lesznie, Pl. Kościuszki 4 (pokój 223), w godzinach pracy Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Lesznie;

komitety wyborcze mające siedzibę na obszarze powiatów: chodzieskiego, czarnkowsko-trzcianeckiego, obornickiego, pilskiego, szamotulskiego, wągrowieckiego, złotowskiego - w siedzibie Komisarza Wyborczego w Pile, Al. Niepodległości 33/35, w godzinach pracy Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Pile;

3. Wzory sprawozdań finansowych zostały określone w załącznikach do rozporządzeń Ministra Finansów z dnia 23 sierpnia 2002 r. (odpowiednio: Dz. U. Nr 134, poz. 1127, z 2006 r. Nr 212, poz. 1560 oraz Dz. U. Nr 134, poz. 1128, z 2006 r. Nr 212, poz. 1561), które są dostępne na stronie internetowej: www.pkw.gov.pl.

Do sprawozdań dołącza się oryginały dokumentów wymienione w załącznikach do ww. rozporządzenia. Pełnomocnik finansowy komitetu wyborczego który nie pozyskiwał i nie wydatkował środków finansowych może złożyć stosowne oświadczenie zastępujące sprawozdanie finansowe.

4. Pełnomocnik finansowy komitetu wyborczego który nie dopełnia obowiązku sporządzenia i przedłożenia w terminie Komisarzowi sprawozdania finansowego albo podaje w tym sprawozdaniu nieprawdziwe dane podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. ( art. 202j. ust. 1 ordynacji wyborczej, art. 27p. ust. 1 ustawy o bezpośrednim wyborze wójta … )

Komisarz Wyborczy

w Poznaniu

/-/ Henryk Komisarski