Komunikat w sprawie losowania numerów list komitetów wyborczych

KOMUNIKAT O ZASADACH LOSOWANIA JEDNOLITYCH NUMERÓW DLA LIST KANDYDATÓW NA RADNYCH W WYBORACH
ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21 LISTOPADA 2010 R.
 
I.
1.    Miejska Komisja Wyborcza w Mosinie na podstawie art. 64o ust. 7 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176 poz. 1191) oraz na podstawie rejestracji list kandydatów w wyborach do rady gminy przyznaje zarejestrowanym w wyborach do rady gminy listom kandydatów komitetów niespełniających żadnego z warunków wymienionych w art. 64n. numery: 
1)    dla list kandydatów komitatów wyborczych zarejestrowanych w więcej niż jednym okręgu wyborczym - spośród numerów następujących po numerach przyznanych w trybie ust. 5 pkt 2;
2)    dla list kandydatów komitetów wyborczych zarejestrowanych w jednym okręgu wyborczym - spośród numerów następujących po numerach przyznanych w trybie pkt 1).
Numery te Miejska Komisja Wyborcza w Mosinie przyznaje, w drodze losowania.
 
II.
1.    Losowanie odbędzie się publicznie w dniu 28 października 2010 r. o godz. 1600 w siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Mosinie, pl. 20 Października 1, pok. 20.
2.    Losowanie będzie przeprowadzone w następujący sposób:
1)    dwa pojemniki będą umieszczone w widocznym miejscu. Do jednego pojemnika zostanie włożonych tyle zwiniętych kartek z kolejnymi numerami dla list, ile jest uprawnionych komitetów. Do drugiego pojemnika zostaną włożone kartki  z nazwami komitetów wyborczych. Oba rodzaje losowanych kartek będą umieszczone w małych i nieprzezroczystych pojemnikach,
2)    czynności losowania dokonają dwaj członkowie Miejskiej Komisji Wyborczej w Mosinie. Jedna osoba będzie losowała numer dla list, zaś druga osoba - nazwę komitetu wyborczego. Wylosowany numer i nazwa komitetu będą odczytywane przez losujące osoby i następnie powtarzane przez Przewodniczącego MKW w Mosinie,
3)    wyjęte z pojemników kartki będą łączone i zszywane; stanowić one będą dokumentację losowania.
3.    Z przeprowadzonego losowania zostanie sporządzony protokół, a informacja o przyznanych numerach list kandydatów zostanie przekazana do wiadomości publicznej na stronie internetowej bip.mosina.wokiss.pl oraz poprzez wywieszenie w siedzibie MKW w Mosinie.
 
Przewodniczący MKW w Mosinie
Adam Siemieniuk