Powołanie terytorialnych komisji wyborczych

Postanowienie Nr 4/10
Komisarza Wyborczego w Poznaniu
z dnia 6 października 2010 r.
w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych
Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 3 i art. 17 ust. 1-3 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190) po rozpatrzeniu zgłoszeń kandydatów komitetów wyborczych na członków terytorialnych komisji wyborczych w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego i wyborów wójtów, burmistrzów, prezydentów miast zarządzonych na 21 listopada 2010 r.
postanawiam, co następuje:
§ 1
Powołuje się Wojewódzką Komisję Wyborczą w Poznaniu w składzie określonym w załączniku nr 1.
§ 2
Powołuje się Powiatowe Komisje Wyborcze w Gnieźnie, w Międzychodzie, w Poznaniu w składzie określonym w załącznikach od nr 2 do nr 4.
§ 3
Powołuje się Miejską Komisję Wyborczą w Poznaniu - mieście na prawach powiatu w składzie określonym w załączniku nr 5.
§ 4
Powołuje się gminne i miejskie komisje wyborcze z siedzibami w gminach położonych na terenie jednostek, o których mowa w § 2, w składzie określonym w załącznikach od nr 6 do nr 36.
§ 5
Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Załącznik Nr 1
do postanowienia Nr 4/10
z dnia 6 października 2010 r.
Komisarza Wyborczego w Poznaniu
Wojewódzka Komisja Wyborcza w Poznaniu
Skład komisji:
1.
Mariusz Tomaszewski
2.
Barbara Juszkiewicz
3.
Jerzy Marian Kucznerowicz
4.
Jan Feliks Martini
5.
Karolina Zabłocka-Ciemny
6.
Anna Grolewska
7.
Kinga Zgarda
 
 
Załącznik Nr 4
do postanowienia Nr 4/10
z dnia 6 października 2010 r.
Komisarza Wyborczego w Poznaniu
Powiatowa Komisja Wyborcza w Poznaniu
Skład komisji:
1.
Piotr Michalski
2.
Michał Dziedzic
3.
Dariusz Paprocki
4.
Natalia Eryńska
5.
Łukasz Matelski
6.
Aleksandra Lange
7.
Piotr Zasieczny
 
 
Załącznik Nr 29
do postanowienia Nr 4/10
z dnia 6 października 2010 r.
Komisarza Wyborczego w Poznaniu
Miejska Komisja Wyborcza w Mosinie
Skład komisji:
1.
Barbara Koralewska
2.
Wanda Gąsiorowska
3.
Katarzyna Marcinkowska
4.
Irena Witkowska
5.
Honorata Przybylska
6.
Adam Siemieniuk
7.
Wojciech Szlagowski