Informacja o losowaniu członków OKW

OBWIESZCZENIE
Miejskiej Komisji Wyborczej w Mosinie
z dnia 2 listopada 2010 r.
 
Na podstawie § 9 ust. 2 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 4 września 2006 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania terytorialnych komisji wyborczych i obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m. st. Warszawy i rad dzielnic m. st. Warszawy (j.t. Dz. U z 2000 r. nr 47, poz. 544 z późn. zm.) informuję, że w związku ze zgłoszeniem przez pełnomocników komitetów wyborczych lub osób przez nich upoważnionych, więcej niż po 8 kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych, Miejska Komisja Wyborcza w Mosinie zobowiązana jest do przeprowadzenia publicznego losowanie ostatecznych składów komisji.
Losowanie to odbędzie się w dniu 4 listopada 2010 r., w siedzibie komisji w sali nr 20 (parter) Urzędu Miejskiego w Mosinie, pl. 20 Października 1, o godz. 13.00.
Po przeprowadzeniu losowania, Miejska Komisja Wyborcza powoła w skład obwodowej komisji wyborczej 8 wylosowanych kandydatów oraz jedną dodatkową, wskazaną przez Burmistrza Gminy Mosina, osobę.
Składy obwodowych komisji wyborczych zostaną niezwłocznie podane do publicznej wiadomości przez wywieszenie wykazu w budynku Urzędu Miejskiego oraz publikację na stronach podmiotowych Biuletynu Informacji Publicznej.
 
 
Przewodniczący MKW w Mosinie
/-/ Adam Siemieniuk