Zgłaszanie kandydatów na członków terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych

Urząd Miejski w Mosinie, na podstawie Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 4 września 2006 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania terytorialnych komisji wyborczych i obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m. st. Warszawy i rad dzielnic m. st. Warszawy.

 

INFORMUJE, ŻE

 

 

 

Niezbędne załączniki: