Informacja w sprawie obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi.

Warszawa, dnia 20 września 2010 r.

    PAŃSTWOWA
KOMISJA WYBORCZA

ZPOW-703-43/10

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie wpisywania do rejestru wyborców obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi, chcących wziąć udział w wyborach do rad gmin, Rady m. st. Warszawy, rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

1. Zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, z późn. zm.) i ustawą z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. Nr 113, poz. 984, z późn. zm.) prawo wybierania radnych rad gmin, Rady m. st. Warszawy, rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast mają obywatele Unii Europejskiej niebędący obywatelami polskimi, którzy:

 najpóźniej w dniu głosowania kończą 18 lat;

 stale zamieszkują, zgodnie z prawem na obszarze danej gminy;

 nie są pozbawieni prawa wybierania w państwie członkowskim Unii Europejskiej, którego są obywatelami;

Obywatelom Unii Europejskiej niebędącym obywatelami polskimi mającym prawo wybierania do danej rady przysługuje również prawo wybieralności do tej rady, pod warunkiem, że nie są pozbawieni prawa wybieralności w państwie członkowskim Unii Europejskiej, którego są obywatelami. Nie mają natomiast prawa wybieralności w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

2. Obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim zostaje wpisany do rejestru wyborców na wniosek złożony w urzędzie gminy właściwym ze względu na jego miejsce stałego zamieszkania.

 Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców może być złożony najpóźniej do 30 dnia po zarządzeniu wyborów przez Prezesa Rady Ministrów.

 We wniosku podaje się nazwisko i imiona, imię ojca, datę urodzenia, obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, numer paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość oraz adres zamieszkania wyborcy i adres zameldowania wyborcy na pobyt stały (jeżeli jest inny niż adres zamieszkania).

 Do wniosku dołącza się:

- swoje obywatelstwo i adres stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

- nazwę okręgu wyborczego albo miejscowości, w państwie członkowskim swojego pochodzenia, gdzie jest umieszczony w rejestrze wyborców,

- oświadczenie, że zamierza korzystać z czynnego prawa wyborczego tylko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

- oświadczenie, że w państwie członkowskim swojego pochodzenia nie został pozbawiony czynnego prawa wyborczego;

- numer i datę wydania zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu obywatela Unii Europejskiej oraz nazwę organu, który wydał zaświadczenie. W przypadku, gdy obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim nie posiada zaświadczenia obywatela Unii Europejskiej o zarejestrowaniu pobytu, lecz posiada inny ważny dokument poświadczający zgodne z prawem zamieszkiwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wówczas podaje nazwę dokumentu oraz numer i datę jego wydania oraz nazwę organu, który wydał dokument.

Dokumenty wymagane od obywatela Unii Europejskiej niesporządzone w języku polskim są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

3. Wzory wniosków o wpisanie do rejestru wyborców oraz pisemnej deklaracji załączanej do wniosku są dostępne w urzędach gmin oraz na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej www.pkw.gov.pl.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Stefan J. Jaworski