Uprawnienia wyborców niepełnosprawnych

UPRAWNIENIA WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH - pobierz (.pdf)

1. Głosowanie korespondencyjne - zgłoszenie do dnia 19 września 2011 r.

Zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej. Powinno ono zawierać:

  1. nazwisko i imię (imiona),
  2. imię ojca,
  3. datę urodzenia,
  4. numer ewidencyjny PESEL wyborcy,
  5. oświadczenie o wpisaniu wyborcy do rejestru wyborców w danej gminie,
  6. oznaczenie wyborów, których dotyczy zgłoszenie (do Sejmu i do Senatu, tylko do Sejmu lub tylko do Senatu),
  7. wskazanie adresu stałego zamieszkania, na który ma być wysłany pakiet wyborczy.

Do zgłoszenia należy dołączyć kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności.

W zgłoszeniu wyborca może zażądać przesłania mu wraz z pakietem wyborczym nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille'a. Wyborca zostanie skreślony ze spisu w obwodzie właściwym dla miejsca stałego zamieszkania i ujęty w spisie wyborców w obwodzie głosowania właściwym dla obwodowej komisji wyborczej, wyznaczonej dla celów głosowania korespondencyjnego na terenie gminy, w której wyborca ma miejsce stałego zamieszkania.

2. Głosowanie przez pełnomocnika - zgłoszenie (wniosek) do dnia 29 września 2011 r.

3. Głosowanie w lokalu dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych - zgłoszenie (wniosek) do dnia 26 września 2011 r.

4. Głosowanie w lokalu wyborczym przy użyciu nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille'a - zgłoszenie do dnia 26 września 2011 r.