Obwodowe Komisje Wyborcze

OBWODOWE KOMISJE WYBORCZE

Zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przyjmowane są od podmiotów uprawnionych w Urzędzie Miejskim w Mosinie, w pokoju nr 105 do dnia 16 września 2011 r., do godz. 15.00.

Zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych jest dokonywane przez pełnomocnika wyborczego lub osobę upoważnioną przez pełnomocnika wyborczego komitetu wyborczego, którego listę kandydatów na posłów lub kandydata na senatora zarejestrowano na obszarze okręgu wyborczego właściwego dla danego obwodu głosowania, na druku, którego wzór stanowi załącznik do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 kwietnia 2011 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej (M.P. Nr 30, poz. 345). - Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych.

Osoba dokonująca zgłoszenia z upoważnienia pełnomocnika wyborczego komitetu wyborczego dołącza do zgłoszenia upoważnienie lub jego kopię uwierzytelnioną przez pracownika Urzędu Gminy, po okazaniu mu oryginału upoważnienia. Każdy z kandydatów może być zgłoszony tylko do jednej, wskazanej w zgłoszeniu, komisji.

Kandydatami na członków obwodowej komisji wyborczej mogą być tylko osoby, które mają prawo wybierania w wyborach i są ujęte w rejestrze wyborców gminy Mosina oraz spełniają warunki określone w § 3 ust. 2-5 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej o której mowa wyżej.