Organy oraz osoby sprawujące funkcje

Organ uchwałodawczy: Ogólne Zebranie Mieszkańców Osiedla Nr 3 w Mosinie
Organ wykonawczy: Zarząd Osiedla Nr 3 w Mosinie:
1. Łukasz Grzybak - Przewodniczący
2. Michał Kleiber
3. Paulina Kubacka
4. Przemysław Mocek
5. Piotr Otomański
6. Konrad Tuszewski