Mosina: Modernizacja pomieszczeń w budynku MosińskiegoOśrodka KulturyNumer ogłoszenia: 99445 - 2009; data zamieszczenia: 2.10.2009OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 313011 - 2009r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Mosiński Ośrodek Kultury, ul. Dworcowa 4, 62-050 Mosina, woj. wielkopolskie, tel. 061 8132909, faks 061 8132909 wew.33.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Instytucja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Modernizacja pomieszczeń w budynku Mosińskiego Ośrodka Kultury

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pod nazwą:

modernizacja pomieszczeń w budynku Mosińskiego Ośrodka Kultury.

Zakres robót obejmuje modernizację sali wielofunkcyjnej poprzez:

a)     wykonanie robót ogólnobudowlanych polegających na:

a)  wykonaniu prac demontażowych,

b)  ułożenie posadzki z paneli,

c)   wykonanie systemowego sufitu podwieszanego,

d)  tapetowanie i malowanie ścian,

e)   odnowienie  parapetów

b)     wykonanie instalacji elektrycznych, polegających na:

a)  trasowaniu,

b)  mocowaniu puszek,

c)   układaniu i mocowaniu przewodów,

d)   montażu tablic rozdzielczych,

e)   montażu osprzętu,

f)     montażu opraw oświetleniowych.

Na całość wykonanych prac Wykonawca udzieli 36 miesięcy gwarancji, licząc od dnia bezusterkowego protokołu odbioru końcowego.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45453000-7, 45430000-0, 45442100-3, 45450000-6

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (z VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 72.585.75 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 2.10.2009.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(z VAT)