Przetarg nieograniczony na dostawę samochodu osobowego

Mosina, dnia 30 grudnia 2008 r.
 
IK-341-47/08 
 
OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY
 
Burmistrz Gminy Mosina zawiadamia, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:
 
Dostawę samochodu osobowego dla Urzędu Miejskiego w Mosinie 
przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego art. 10 ust. 1 i art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 oraz z 2008 r. Nr 171, poz.1058), zawarto w dniu 17 grudnia 2008 r. umowę z Dostawcą :
SKODEX KROTOWSKI-CICHY Sp. z o.o.
ul. Skórzewska 8, 62-081 Wysogotowo
za cenę 64.900,00 brutto w tym podatek VAT 22%.
 
Otrzymują :
1.    Portal Urzędu Zamówień Publicznych
2.    Tablica ogłoszeń Urzędu
3.    Strona http://bip.mosina.wokiss.pl
4.    IN -a/a