Uchwała Rady Miejskiej

Uchwała nr XIV/121/03

Rady Miejskiej w Mosinie

 z dnia 2 października 2003 r.

 

w sprawie przeprowadzenia referendum odnośnie przejęcia przez Gminę Mosina obowiązków w zakresie pozbywania się odpadów komunalnych.

 

 

            Na podstawie art. 2, 3, 4, 9, 10 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym (Dz. U. Nr 88, poz. 985 z późn. zm.) oraz art. 6a i 6b w związku z art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 132, poz. 622 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

1.      Postanawia  się przeprowadzić na terenie Gminy Mosina referendum w sprawie przejęcia od właścicieli, współwłaścicieli, użytkowników wieczystych, samoistnych posiadaczy, posiadaczy zależnych, zarządców, posiadaczy bez tytułu prawnego, zwanych dalej w treści uchwały „właścicielami”, nieruchomości położonych na terenie Gminy Mosina, obowiązków w zakresie pozbywania się odpadów komunalnych powstałych w związku z realizacją potrzeb bytowych mieszkańców oraz ustalenia opłaty ponoszonej za wykonywanie przyjętych obowiązków.

2.      Zasady przejęcia obowiązków i ustalenia opłaty, o których mowa w ust.1:

1)         Gmina Mosina przejmie od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Mosina wykonywanie obowiązków w zakresie pozbywania się odpadów komunalnych powstałych na terenie przedmiotowych nieruchomości z dniem 1 stycznia 2004 r.

2)         Pozbywanie odpadów komunalnych będzie odbywać się na zasadach szczegółowo ustalonych w uchwale o utrzymaniu czystości i porządku na terenie Gminy Mosina.

3)         Przejmując obowiązki, o których mowa w pkt 1, Rada Miejska w drodze uchwały ustali zryczałtowaną opłatę za okresowe pozbywanie się określonej ilości odpadów komunalnych, którą ponosić będą właściciele nieruchomości. Wysokość opłaty ustalana będzie na podstawie faktycznych kosztów ponoszonych przez gminę z tytułu zorganizowania i funkcjonowania systemu pozbywania się odpadów komunalnych.

4)         Opłata, o której mowa w pkt 3 uiszczana będzie w czterech ratach, na podstawie nakazu płatniczego wystawionego przez Burmistrza Gminy Mosina, w terminach wpłat właściwych dla rat podatku od nieruchomości, przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Mosinie albo osobiście w punkcie kasowym GBS, mieszczącym się w Urzędzie Miejskim w Mosinie.

5)         Opłaty nieuiszczone w wyznaczonym terminie podlegają przymusowemu ściągnięciu w trybie określonym w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

 

 

§ 2.

 

Głosujący w referendum odpowiada na pytanie:

„Czy jest Pan/Pani za przejęciem z dniem 1 stycznia 2004 r. przez Gminę Mosina obowiązków w zakresie pozbywania się odpadów komunalnych oraz ustaleniem z tego tytułu  zryczałtowanej opłaty dla właścicieli nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Mosina”.

 

 

§ 3.

 

Referendum zostanie przeprowadzone w dniu wolnym od pracy w okresie między 30 a 40 dniem od dnia opublikowania uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

 

§ 4.

 

Głosowanie w referendum przeprowadza się na kartach do głosowania według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

 

 

§ 5.

 

Czynności związane z przeprowadzeniem referendum będą wykonywane zgodnie z kalendarzem, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

 

 

§ 6.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

 

§ 7.

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

 U Z A S A D N I E N I E

 

Gmina Mosina ze względu na swoje położenie może poszczycić się pięknymi walorami przyrodniczymi i krajobrazowymi. Tereny naszej gminy są miejscem wypoczynku dla rzeszy turystów pragnących odpocząć na „łonie natury”.

Turystyka staje się „gałęzią gospodarki”, która może przynosić lokalnym społecznościom określone korzyści finansowe.

Niestety, z roku na rok pogarsza się stan naszych lasów, łąk, jezior i rzek. Związane to jest  z masowym pozostawianiem odpadów komunalnych w miejscach do tego nie przewidzianych.

Ponadto wielu mieszkańców w swoich piecach spala wszystko, zatruwając tym samym świadomie powietrze, którym oddychamy.

Poszukując optymalnego rozwiązania tych problemów zwracamy się z propozycją do mieszkańców związaną z wprowadzeniem w drodze referendum zryczałtowanej opłaty za okresowe pozbywanie się określonej ilości odpadów komunalnych. Jest to skuteczne rozwiązanie problemu „dzikich” wysypisk śmieci.

 

Załączniki: