Uchwała nr LX/415/10 w sprawie uznania za bezskuteczne wezwania Rady Miejskiej w Mosinie do uchylenia uchwały nr XLIX/338/09 z dnia 24 września 2009 r.

UCHWAŁA NR LX/415/10

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 27 maja 2010 r.

 

w sprawie uznania za bezskuteczne wezwania Rady Miejskiej w Mosinie do uchylenia uchwały nr XLIX/338/09 z dnia 24 września 2009 r.

 

 

            Na podstawie art. 101 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Uznaje się za bezskuteczne, skierowane do Rady Miejskiej w Mosinie, wezwanie                        z dnia 12 maja 2010 r., do uchylenia uchwały nr XLIX/338/09 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 24 września 2009 r. w sprawie przekazania Burmistrzowi Gminy Mosina skargi                                 z dnia 10 września 2009 r., w związku z nierozpatrzeniem jego skargi i skierowaniem jej do niewłaściwego organu.

 

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej.

 

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.