Uchwała nr LX/413/10 w sprawie przystąpienia do opracowania „Aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji dla miasta Mosiny na lata 2008 – 2013”.

UCHWAŁA NR LX/413/10

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 27 maja 2010 r.

 

w sprawie przystąpienia do opracowania „Aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji dla miasta Mosiny na lata 2008 – 2013”.

 

 

Na podstawie art. 7 ust. l pkt l oraz art. 18 ust. 1, ust. 2 pkt 2, pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Przystępuje się do sporządzenia „Aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji dla miasta Mosiny na lata 2008 – 2013”.

 

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

   

  


UZASADNIENIE

 

Dnia 29 maja 2008 r. Rada Miejska w Mosinie uchwałą nr XXIX/178/08 przyjęła Lokalny Program Rewitalizacja dla miasta Mosiny na lata 2008 – 2013. Lokalny Program Rewitalizacji dla miasta Mosiny został opracowany na lata 2008 – 2013. Dla tego okresu zostały określone w nim projekty dotyczące działań rewitalizacyjnych na wybranych obszarach miasta. W ramach przedmiotowego dokumentu przeprowadzono delimitację obszarów przeznaczonych pod rewitalizację. Wybrane zostały trzy fragmenty Mosiny wymagające natychmiastowych działań rewitalizacyjnych, mianowicie:

        Obszar A – Obszar Pilotażowy,

        Obszar B – Nowy Rynek,

        Obszar C – Potencjał Rozwojowy.

Od momentu uchwalenia przez Radę Miejską w Mosinie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla miasta Mosiny na lata 2008 – 2013, zrealizowane zostały między innymi następujące działania:

   opracowano koncepcję rewitalizacji Placu 20 Października w Mosinie;

   zmodernizowano ul. Dworcową w Mosinie;

   przeprowadzono prace zmierzające do modernizacji i rewitalizacji targowiska miejskiego;

   zagospodarowano ciągi piesze nad Kanałem Mosińskim.

Wskazane wyżej działania związane są z realizacją projektów inwestycyjnych wymienionych w Lokalnym Programie Rewitalizacji dla miasta Mosiny na lata 2008 – 2013.

Ponadto pojawiły się nowe szanse rozwojowe dla Mosiny, związane między innymi z zagospodarowaniem terenu „Glinianek” i Majątku Budzyń.

Stan zaawansowania prac nad realizacją poszczególnych projektów rewitalizacyjnych wymusza podjęcie działań zmierzających do aktualizacji listy projektów i uzupełnienia jej o nowe pozycje.

Ponadto zmianie uległy wytyczne w zakresie zasad opracowania lokalnych programów rewitalizacji, umożliwiających ubieganie się o wsparcie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007–2013.

W Województwie Wielkopolskim rewitalizacja miast opierać się będzie na instrumencie finansowania JESSICA. Innowacyjność inicjatywy JESSICA opiera się na mechanizmie, który w przeciwieństwie do projektów finansowanych tradycyjnie z funduszy strukturalnych w formie pomocy bezzwrotnej, zapewnia udzielanie wsparcia w formie zwrotnych instrumentów finansowych, umożliwiających wielokrotne wykorzystanie ograniczonych zasobów finansowych dostępnych w ramach programów operacyjnych.

Konieczność aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji dla miasta Mosiny na lata 2008 – 2013 wynika głównie z potrzeby dostosowania jego założeń i konstrukcji do zmieniających się uwarunkowań ekonomicznych, społecznych i przestrzennych, a także przede wszystkim z uwagi na fakt postępów nad wdrożeniem projektów inwestycyjnych wyszczególnionych w przewidzianym do aktualizacji dokumencie strategicznym.

Zaktualizowany Lokalny Program Rewitalizacji dla miasta Mosiny na lata 2008 – 2013 posłuży właściwemu planowaniu strategicznemu działań zmierzających do odnowy przestrzeni Mosiny. Może on również stanowić podstawę do ubiegania się o środki z funduszy europejskich w obecnej, przewidzianej na lata 2007 – 2013, jak i nowej perspektywie finansowania.