Uchwała nr LX/411/10 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Mosina.

UCHWAŁA NR LX/411/10

RADY MIEJSKIEJ W  MOSINIE

z dnia 27 maja 2010 r.

 

w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Mosina.

 

 

          Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 2 pkt 3, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 21 ust.1 pkt 2, w związku z art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.), Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Uchwala się zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Mosina, w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.

 

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

 

  § 3.

 

Traci moc uchwała Nr XXXIX/261/97 Rady Miejskiej w  Mosinie z dnia 15 grudnia 1997 r. w sprawie zasad i trybu zaspokajania potrzeb mieszkalnych członków wspólnoty samorządowej oraz uchwała Nr XVIII/80/07 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 czerwca 2009 r. w sprawie powołania Komisji Mieszkaniowej Rady Miejskiej w Mosinie.

 

 

§ 4.

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14-tu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, za wyjątkiem § 12, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r.

 

             

 

 


UZASADNIENIE

 

         Obowiązek uchwalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Mosina, wynika z art. 21 ust. 1, w związku z art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.).
Przewiduje się uregulowanie zagadnień związanych z wynajmowaniem lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Mosina, w szczególności opracowania zasad ich stosowania. Opracowanie programu niezbędne jest dla prowadzenia prawidłowej polityki mieszkaniowej. W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest słuszne i w pełni uzasadnione.

 

 

 Załącznik do uchwały nr LX/411/10 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27 maja 2010 r.  

 

 

ZASADY WYNAJMOWANIA LOKALI WCHODZĄCYCH W SKŁAD MIESZKANIOWEGO ZASOBU GMINY MOSINA

 

Rozdział  I

Postanowienia ogólne

 

§ 1.

 

Niniejszy załącznik określa zasady wynajmowania lokali należących do mieszkaniowego zasobu Gminy Mosina.

 

 

§ 2.

 

Ilekroć w niniejszym załączniku jest mowa o:

1)     ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.);

2)     uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę;

3)     lokalu – należy przez to rozumieć lokal zdefiniowany w art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy wymienionej w  ust. 1;

4)     lokalu mieszkalnym – należy przez to rozumieć lokal zdefiniowany w art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy wymienionej w ust. 1, nie będący lokalem socjalnym;

5)     lokalu socjalnym – należy przez to rozumieć lokal nadający się do zamieszkania ze względu na wyposażenie i stan techniczny, którego powierzchnia pokoi przypadająca na członka gospodarstwa domowego najemcy nie może być mniejsza niż 5 m², a w wypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego – 10 m², przy czym lokal ten może być o obniżonym standardzie;

6)     najniższej emeryturze – należy przez to rozumieć kwotę najniższej emerytury ogłoszoną przez Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz.353 z późn. zm.);

7)     gospodarstwie domowym – należy przez to rozumieć gospodarstwo domowe, o którym mowa w przepisach o dodatkach mieszkaniowych (ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych, Dz. U. z 2004 r. Nr 71, poz. 734 z późn. zm.), czyli należy przez to rozumieć gospodarstwo prowadzone przez osobę samodzielnie zajmującą lokal albo gospodarstwo prowadzone przez tę osobę wspólnie z małżonkiem i innymi osobami stale z nią zamieszkującymi i gospodarującymi, które swoje prawa do zamieszkania w lokalu wywodzą z prawa tej osoby;

8)     dochodzie – należy przez to rozumieć dochód, o którym mowa w przepisach o dodatkach mieszkaniowych, wymienionych w ust. 7, tj. za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba, że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. Do dochodu nie wlicza się świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, dodatków dla sierot zupełnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, dodatku z tytułu urodzenia dziecka, pomocy w zakresie dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej, dodatku mieszkaniowego oraz zapomogi pieniężnej, o której mowa w przepisach o zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne;

9)     zamieszkiwaniu w warunkach przegęszczenia – należy przez to rozumieć taką sytuację mieszkaniową, w której na jedną osobę uprawnioną do wspólnego zamieszkiwania przypada mniej niż 5 m2, a w przypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego – mniej niż 10 m2 powierzchni użytkowej;

10)  powierzchni użytkowej lokalu – należy przez to rozumieć powierzchnię zdefiniowaną w art. 2 ust. 1 pkt 7 ustawy wymienionej w ust. 1, tj. za powierzchnię użytkową lokalu należy rozumieć powierzchnię wszystkich pomieszczeń znajdujących się w lokalu, a w szczególności pokoi, kuchni, spiżarni, przedpokoi, alków, holi, korytarzy i łazienek;

11)  BOI – należy przez to rozumieć Biuro Obsługi Interesanta.

 

 

Rozdział II

Wysokość dochodów gospodarstw domowych oraz inne okoliczności uzasadniające oddanie w najem lokali mieszkalnych z mieszkaniowego zasobu Gminy Mosina oraz możliwość uzyskania obniżki czynszu

 

§ 3.

 

Oddanie w najem lokalu na czas nieoznaczony może nastąpić na rzecz osób, które nie kwalifikują się do najmu lokalu socjalnego i których średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego, w półroczu poprzedzającym dzień złożenia wniosku, nie może przekraczać kwoty:

a)      150 % najniższej emerytury na osobę w gospodarstwie jednoosobowym,

b)      100 % najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym,

aktualnie obowiązującej w momencie złożenia wniosku.  

 

 

§ 4.

 

Oddanie w najem lokalu socjalnego może nastąpić na rzecz osób, których średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego, w półroczu poprzedzającym dzień złożenia wniosku, nie może przekraczać kwoty:

a)      80 % najniższej emerytury na osobę w gospodarstwie jednoosobowym,

b)      50 % najniższej emerytury na osobę w gospodarstwie wieloosobowym,

aktualnie obowiązującej w momencie złożenia wniosku.  

 

 

§ 5.

 

1.     Wysokość dochodu uzasadniającego zastosowanie obniżek czynszu, określa się jako średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego, w półroczu poprzedzającym dzień złożenia wniosku, o ile nie będzie przekraczać kwoty:

a)      80 % najniższej emerytury na osobę w gospodarstwie jednoosobowym,

b)      50 % najniższej emerytury na osobę w gospodarstwie wieloosobowym,

     aktualnie obowiązującej w momencie złożenia wniosku.  

2.     O obniżkę czynszu mogą ubiegać się osoby posiadające tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego, poza osobami zajmującymi lokale socjalne.

3.     Najemca może ubiegać się o obniżenie czynszu na okres nie dłuższy niż 3 miesiące.

4.     O wysokości obniżki każdorazowo decyduje Burmistrz Gminy.

 

 

§ 6.

 

Dochód miesięczny gospodarstwa domowego ustala się przyjmując za podstawę kwotę półrocznego dochodu, o którym mowa w § 2 ust. 8, z okresu sześciu miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o przydział lokalu, podzielony przez 6 miesięcy.

 

 

Rozdział III

Warunki zamieszkiwania kwalifikujące wnioskodawcę do ich poprawy

 

§ 7.

 

1.     Najemcy lokali zamieszkujący w warunkach przegęszczenia są uprawnieni do ubiegania się o poprawę warunków mieszkaniowych.

2.     Najemcy lokali będący w wieku powyżej 65 lat, bądź niezdolni do samodzielnej egzystencji, są uprawnieni do ubiegania się o poprawę warunków mieszkaniowych, bez względu na wielkość powierzchni mieszkalnej przypadającej na jednego członka gospodarstwa domowego, w dotychczasowym miejscu zamieszkania. Przepis ten stosuje się również wówczas, gdy osobą będącą w wieku powyżej 65 lat lub niezdolną do samodzielnej egzystencji, jest członek rodziny najemcy wspólnie z nim zamieszkujący.

3.     Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się w przypadku, gdy najemca lokalu zalega wynajmującemu z zapłatą jakichkolwiek należności czynszowych. W przypadku, gdy zadłużenie czynszowe powstanie po złożeniu wniosku o poprawę warunków mieszkaniowych, rozpatrzenie wniosku podlega zawieszeniu do czasu uregulowania tego zadłużenia.

4.     Poprawa warunków zamieszkiwania polega w szczególności na:

1)     dostarczeniu lokalu o większej powierzchni użytkowej lub mieszkalnej;

2)     lokalu o wyższym standardzie;

3)     lokalu na niższej kondygnacji, bądź

4)     lokalu samodzielnego, w miejsce lokalu ze wspólną używalnością przedpokoju, łazienki lub wc.

5.     Tryb rozpatrywania wniosków o poprawę warunków zamieszkiwania, określa rozdział VI niniejszej uchwały.

 

 

 Rozdział IV

Warunki dokonywania zamiany lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy

 

§ 8.

 

1.     Zamiana lokali ma na celu racjonalne gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy.

2.     Najemcy lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, mogą dokonywać pomiędzy sobą zamiany zajmowanych lokali, z zastrzeżeniem postanowień ust. 3 i 4.

3.     Zamiana może być dokonana po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody Burmistrza Gminy.

4.     Wynajmujący lokale odmówi zgody na dokonanie zamiany w przypadku, gdy:

a)     którakolwiek z osób ubiegających się o zamianę, nie posiada tytułu prawnego do zajmowanego lokalu;

b)     którakolwiek z osób (najemców) ubiegających się o zamianę zalega z jakąkolwiek zapłatą należności czynszowych, chyba, że zawarto porozumienie odnośnie jego spłaty;

c)     w wyniku zamiany, w którymkolwiek z lokali, doszłoby do sytuacji zamieszkiwania w warunkach przegęszczenia;

d)      zaistnieją inne uzasadnione powody.

 

 

Rozdział V

Kryteria wyboru osób, którym przysługuje pierwszeństwo zawarcia umowy najmu na czas nieoznaczony i lokalu socjalnego

 

 § 9.

 

1.     Lokale stanowiące mieszkaniowy zasób Gminy Mosina, mogą być wynajmowane osobom, które spełniają łącznie poniższe warunki:

a)     przed złożeniem wniosku o najem lokalu, zamieszkiwała i była zameldowana na pobyt stały, przez okres co najmniej 5 lat, na terenie Gminy Mosina;

b)     nie posiada tytułu prawnego do innego lokalu lub domu mieszkalnego;

c)     posiadają dochody w wysokości określonej w § 3 oraz w  § 4 uchwały.

2.     Pierwszeństwo zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego na czas nieoznaczony przysługuje osobom:  

a)     zajmującym lokale w budynkach przeznaczonych do rozbiórki lub przeprowadzenia remontu w związku ze stwierdzeniem przez organ nadzoru budowlanego zagrożenia bezpieczeństwa ludzi, mienia lub przeprowadzenia remontu;

b)     zajmującym lokale w budynkach, stanowiących mieszkaniowy zasób gminy, przeznaczony do rozbiórki w związku z inwestycjami gminy;

c)     pozbawionym lokali wskutek klęski żywiołowej, katastrofy budowlanej, pożaru lub innego zdarzenia o charakterze losowym,

d)     znajdującym się w trudnych warunkach materialnych i mieszkaniowych;

e)     rodzinom lub osobom samotnym, będących mieszkańcami Gminy Mosina, z którymi zamieszkuje osoba ze znacznym stopniem niepełnosprawności;

f)       obowiązek dostarczenia lokalu wynika z wyroku sądowego.

3.     Za osoby pozostające w trudnych warunkach materialnych, uważa się osoby, których miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego, w kwartale zakwalifikowania tych osób do otrzymania lokalu, nie przekracza 150 % najniższej emerytury na osobę w gospodarstwie jednoosobowym i 100 % najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym.

4.     Za osoby pozostające w trudnych warunkach mieszkaniowych, uważa się osoby, które zajmują lokale, w których na jednego członka gospodarstwa domowego przypada mniej niż 5 m² w gospodarstwie wieloosobowym, mniej niż 10 m² w gospodarstwie jednoosobowym.

5.     Do lokalu socjalnego, w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 5 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, na zasadach równorzędności kwalifikują się:

a)     rodziny lub osoby zamieszkujące w budynkach stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia, stwierdzone przez organ nadzoru budowlanego, jeżeli nie ma możliwości zapewnienia lokalu zamiennego;

b)     osoby nie mające zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych, które jednocześnie znalazły się w niedostatku, czyli osoby, których udokumentowany miesięczny dochód, ustalony zgodnie z § 6, nie przekracza 80 % najniższej emerytury na osobę w gospodarstwie jednoosobowym oraz 50 % najniższej emerytury na osobę w gospodarstwie wieloosobowym;

c)      rodziny lub osoby bezdomne w wyniku zdarzeń losowych.

6.     Bez względu na wysokość uzyskiwanego dochodu, umowa najmu lokalu socjalnego jest zawierana z osobami lub rodzinami uprawnionymi do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego na podstawie prawomocnego orzeczenia, nakazującego opuszczenie i opróżnienie lokalu, którym na mocy prawomocnego orzeczenia sądowego nakazującego opróżnienie i opuszczenie lokalu, przyznano prawo do otrzymania lokalu socjalnego.

7.     Jeśli kilku wnioskodawców spełnia kryteria określone w § 9 uchwały, pierwszeństwo w zawarciu umowy najmu, wyznaczane jest przez kolejność wpływu wniosków do Urzędu Miejskiego.

8.     Umowę najmu lokalu socjalnego zawiera się na okres dwóch lat.

9.     Decyzja o przekwalifikowaniu lokalu mieszkalnego na lokal socjalny, bądź lokalu socjalnego na lokal (w przypadku podwyższenia standardu dotychczasowego lokalu socjalnego), podejmowana jest przez Burmistrza Gminy lub osobę przez niego upoważnioną.

 

 

Rozdział VI

Tryb rozpatrywania i załatwiania wniosków o najem lokali zawieranych na czas nieoznaczony, najem lokali socjalnych i wniosków o poprawę warunków zamieszkiwania

 

§ 10.

 

1.     Wszystkie osoby ubiegające się o otrzymanie lokalu mieszkaniowego wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy oraz o poprawę warunków zamieszkiwania, zobowiązane są do złożenia wniosku na odpowiednim formularzu pobranym w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Mosinie, dostępnym również na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Mosinie.

2.     Wnioski o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego lub lokalu socjalnego, wnioski o poprawę warunków zamieszkiwania, każdy łącznie z wymagalnymi załącznikami lub innymi dokumentami mogącymi mieć wpływ na opinię  Komisji Mieszkaniowej, składa się do Urzędu Miejskiego w Mosinie, w BOI, w terminie do 30 czerwca każdego roku.

3.     Wnioski o przyznanie lokalu mieszkaniowego z zasobu Gminy Mosina, wnioski o poprawę warunków zamieszkania, projekty list osób, z którymi umowy najmu powinny być zawierane, opiniuje Komisja Mieszkaniowa, powołana w trybie określonym w § 12 niniejszej uchwały.

4.     Wnioski pozytywnie zaopiniowane przez Komisję Mieszkaniową, tworzą projekt listy osób zakwalifikowanych do ubiegania się o zawarcie umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony lub lokalu socjalnego. Przewodniczący Komisji Mieszkaniowej, w terminie do 15 listopada tego samego roku kalendarzowego, przedstawia projekt list do zatwierdzenia przez Burmistrza Gminy Mosina.

5.     Projekt list Komisja sporządza do dnia 31 października każdego roku kalendarzowego.

6.     Listy, wymienione w ust. 4, po zatwierdzeniu przez Burmistrza, podawane są do publicznej wiadomości, w terminie do 31 grudnia danego roku kalendarzowego, poprzez wywieszenie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mosinie.

7.     W terminie do 31 stycznia następnego roku kalendarzowego, osoby, które zostały wpisane na listach wymieniowych w ust. 4, mają obowiązek złożenia ponownych, aktualnych  dokumentów, o których mowa w ust. 2, w BOI.

8.     Burmistrz przeprowadza weryfikacje złożonych wniosków, w terminie do 15 marca następnego roku kalendarzowego.  

 

 

§ 11.

 

1.     Burmistrz Gminy Mosiny sporządza ostatecznie, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5, corocznie, w terminie do 30 kwietnia każdego roku, następujące rodzaje list:

a)     listę osób zakwalifikowanych do przydziału lokalu mieszkalnego,

b)     listę osób zakwalifikowanych do przydziału lokalu socjalnego,

c)     listę osób zakwalifikowanych do poprawy warunków zamieszkiwania.

2.     Projekty list, o których mowa w ust. 1, przygotowuje Komisja Mieszkaniowa na swych corocznych posiedzeniach.

3.     Listy osób, o których mowa w ust. 1 i 2, podawane są do publicznej wiadomości poprzez ich wywieszenie, na okres jednego miesiąca, na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego.

4.     Oprócz rocznych list, Burmistrz może, w trakcie roku, sporządzać listy dodatkowe, jeżeli zaistnieją możliwości przydziału dodatkowych lokali, które są opiniowane przez Komisję Mieszkaniową.

5.     W przypadku znacznego opóźnienia w realizacji listy (list) przydziału lokali mieszkalnych i lokali socjalnych, Burmistrz może odstąpić, po zasięgnięciu opinii Komisji Mieszkaniowej, od sporządzenia listy (list) na dany rok.

 

 

§ 12.

 

Komisję Mieszkaniową powołuje, w drodze zarządzenia, Burmistrz Gminy, który jednocześnie określa jej skład osobowy, wyznacza Przewodniczącego oraz ustala regulamin.

 

 

Rozdział VII

Zasady postępowania w stosunku do osób, które pozostały w lokalu opuszczonym przez najemcę lub w lokalu, w którego najem nie wstąpiły po śmierci najemcy

 

 

§ 13.

 

1.     Burmistrz Gminy może zawrzeć umowę najmu z osobami, które pozostały w lokalu opuszczonym przez najemcę, jeżeli są jego dziećmi, rodzicami, osobami przysposobionymi lub innymi osobami, wobec których najemca był obowiązany do świadczeń alimentacyjnych.

2.     Warunkiem zawarcia umowy, o której mowa w ust. 1, jest ustalenie, że wyżej wymienione osoby nie mogą przekwaterować się do innego miejsca zamieszkania z uwagi na to, że nie posiadają tytułu prawnego do innego lokalu.

 

 

§ 14.

 

1.     W przypadku stwierdzenia braku przesłanek do zawarcia umowy najmu z osobami, które pozostały w lokalu opuszczonym przez najemcę, Burmistrz Gminy lub osoba przez niego upoważniona, wzywa te osoby do opuszczenia i opróżnienia zajmowanego bez tytułu prawnego lokalu i w tym celu wyznacza dodatkowy miesięczny termin na przekazanie lokalu.

2.     Po bezskutecznym upływie terminu, określonego w ust. 1, wszczyna się postępowanie sądowe o eksmisję.

 

 

§ 15.

 

1.     Osoby, które pozostały w lokalu po śmierci najemcy, a nie wstąpiły w najem na podstawie art. 691 Kodeksu cywilnego, obowiązane są do przekazania tego lokalu do dyspozycji wynajmującego.

2.     Burmistrz Gminy lub osoba  przez niego upoważniona, wzywa osoby, o których mowa w ust. 1, do dobrowolnego opuszczenia i opróżnienia zajmowanego bez tytułu prawnego lokalu i w tym celu wyznacza dodatkowy miesięczny termin na przekazanie lokalu.

3.     W wyjątkowych przypadkach Burmistrz Gminy lub osoba przez niego upoważniona, może wydłużyć termin na przekazanie lokalu na okres do 6-ciu miesięcy.

 

 


Rozdział VIII

Kryteria oddawania w najem lokali o powierzchni użytkowej przekraczającej 80m2

 

§ 16.

 

Lokale mieszkalne, o powierzchni użytkowej przekraczającej 80m2, mogą zostać oddane w najem osobom, które posiadają na utrzymaniu powyżej sześcioro dzieci w wieku do 18 roku życia, nawet wówczas, gdy nie osiągają dochodu w granicach określonych w § 3, § 4 i § 9 niniejszej uchwały.

 

 

Rozdział IX

Przepisy końcowe

 

 

§ 17.

 

1.     Burmistrz Gminy może ponownie zawrzeć umowę najmu z byłym najemcą, który po pozbawieniu go tytułu prawnego do zajmowanego lokalu, uregulował w całości zaległości czynszowe lub uregulował w części zaległości czynszowe i zawarł ugodę odnośnie terminów spłaty pozostałej kwoty, bądź wykonał inne obciążające go obowiązki, stanowiące podstawę wypowiedzenia umowy najmu.

2.     Przepis ust. 1 stosuje się także wówczas, gdy po zakończeniu postępowania sądowego, strony zawarły porozumienie określające warunki i terminy wykonania obowiązków ciążących na byłym najemcy.