Uchwała nr LX/409/10 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla przebiegu magistrali wodociągowej na terenie wsi Sasinowo (obręb Rogalinek),

UCHWAŁA NR LX/409/10

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 27 maja 2010 r.

 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla przebiegu magistrali wodociągowej na terenie wsi Sasinowo (obręb Rogalinek), Rogalin, Mieczewo, Gmina Mosina.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla przebiegu magistrali wodociągowej na terenie wsi Sasinowo (obręb Rogalinek), Rogalin, Mieczewo, Gmina Mosina.

 

§ 2.

 

1.     Granice obszaru, objętego projektem planu, przedstawione zostały na mapie ewidencyjnej w skali 1:5000, stanowiącej załączniki nr 1, 2, 3, 4, 5 do uchwały.

2.     Przedmiotem opracowania planu, o którym mowa w § 1, jest ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, tj. przebiegu magistrali wodociągowej.

3.     Zakres ustaleń planu obejmuje problematykę wskazaną w art. 15 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

 

 

§ 3.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

 

§ 4.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

U Z A S A D N I E N I E

 

            Celem podjęcia niniejszej uchwały jest opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla przebiegu magistrali wodociągowej na terenie wsi Sasinowo (obręb Rogalinek), Rogalin, Mieczewo, Gmina Mosina.

Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina, przyjętym uchwałą nr LVI/386/10 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 25 lutego 2010 r., na terenie gminy dopuszcza się, przy uwzględnieniu ograniczeń przyrodniczych wynikających z przyjętych dokumentów oraz przepisów odrębnych, lokalizację urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej, związanych z obsługą zabudowy, a w szczególności budowę magistrali wodociągowej przebiegającej od magistrali „wschodniej”, poprowadzonej przez teren Rogalinka i Sasinowa w kierunku Kórnika i umożliwiającej docelowe podłączenie do wyżej wymienionej magistrali wsi Rogalin, Rogalinek, Świątniki, Radzewice i Mieczewo.

Jak wynika z powyższego, przedmiotowa magistrala wodociągowa przebiegać ma od tzw. magistrali „wschodniej” poprzez tereny wsi Sasinowo (obręb Rogalinek), Rogalin, Mieczewo w kierunku Kórnika. Przedmiotowa magistrala jest niezbędna dla docelowego zapewnienia zaopatrzenia w wodę wsi położonych w sąsiedztwie magistrali, tj. wsi Sasinowo, Rogalinek, Rogalin, Świątniki, Radzewice, Mieczewo. Zaopatrzenie w wodę wyżej wymienionych wsi jest o tyle istotne, że obecne zaopatrzenie z ujęcia wody w Rogalinie jest już niewystarczające.

Podkreślenia wymaga, iż planowana magistrala wodociągowa przebiega w części przez tereny leśne. Zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1266 z późn. zm.), przeznaczenie na cele nieleśne gruntów leśnych stanowiących własność Skarbu Państwa, wymaga uzyskania zgody ministra właściwego do spraw środowiska lub upoważnionej przez niego osoby, a pozostałych gruntów leśnych – zgody marszałka województwa wyrażanej po uzyskaniu opinii izby rolniczej. Z przywołanego przepisu wynika, że grunt leśny każdorazowo wymaga zgody na zmianę przeznaczenie na cele nieleśne. Jednocześnie zgodnie z art. 7 ust. 1 wyżej wymienionej ustawy, przeznaczenie na cele nieleśne dokonuje się tylko i wyłącznie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Stąd też, ze względu na przebieg magistrali przez grunty leśne i konieczność uzyskania zgody odpowiednich organów, a także w celu zapewnienia zaopatrzenia w wodę wsi Rogalinek, Rogalin, Świątniki, Radzewice i Mieczewo, konieczne jest opracowanie wyżej wymienionego planu miejscowego.

Załącznik nr 1 do uchwały nr LX/409/10.jpg

Załącznik nr 2 do uchwały nr LX/409/10.jpg

Załącznik nr 3 do uchwały nr LX/409/10.jpg

Załącznik nr 4 do uchwały nr LX/409/10.jpg

Załącznik nr 5 do uchwały nr LX/409/10.jpg