Uchwała nr LVIII/402/10 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej o numerze ewidencyjnym działki 518/7 obr. Mosina.

UCHWAŁA NR LVIII/402/10

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 10 maja 2010 r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej o numerze ewidencyjnym działki 518/7 obr. Mosina.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Wyraża się zgodę na nabycie nieruchomości gruntowej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka numer 518/7 obr. Mosina, ark. mapy 2, o powierzchni 312 m², zapisanej w Księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Śremie Kw nr 28881, przeznaczonej zgodnie z Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy jednorodzinnej w rejonie ul. Wodnej, zatwierdzonym uchwałą nr XLIX/415/01 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 listopada 2001 r. (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 162, poz. 4488), pod tereny zieleni publicznej, oznaczonej na rysunku planu symbolem ZP.

 

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

Współwłaściciele nieruchomości gruntowej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka numer 518/7 obr. Mosina, ark. mapy 2, o powierzchni 312 m², zapisanej w Księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Śremie Kw nr 28881, przeznaczonej zgodnie z Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy jednorodzinnej w rejonie ul. Wodnej, zatwierdzonym uchwałą nr XLIX/415/01 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 listopada 2001 r. (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 162, poz. 4488), pod tereny zieleni publicznej, oznaczonej na rysunku planu symbolem ZP, zwrócili się do Burmistrza Gminy Mosina z wnioskiem o wykupienie przez Gminę Mosina wyżej opisanej nieruchomości. Z uwagi na to, że zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), zieleń gminna i zadrzewienia należą do zadań własnych gminy zaspokajających zbiorowe potrzeby wspólnoty, nabycie przedmiotowej nieruchomości jest w pełni zasadne.